Rekrutacja

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie mogą uzyskać pomoc i wszelkie informacje pod numerem tel. 089 527 61 88 wew. 11 lub osobiście w Biurze projektu.

Lista dokumentów, które należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Biura Projektu:

 • wypełniony formularz rekrutacyjny,
 • zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia),
 • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • kserokopia świadectwa ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej (oryginał do poświadczenia)

O zakwalifikowaniu się do projektu, poszczególne osoby zostaną poinformowane telefonicznie, które następnie będą zobowiązane dostarczyć poniższe dokumenty:

 1. oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 2. deklaracja uczestnictwa w projekcie,
 3. podpisany Regulamin projektu,
 4. diagnoza potrzeb szkoleniowych,
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania określonego zawodu,
 6. zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z noclegu podczas szkolenia i egzaminu (dobrowolne – dostępne tylko dla osób spoza Olsztyna),
 7. zgłoszenie zapotrzebowania na zwrot kosztów dojazdu na szkolenie i egzamin (dobrowolne),
 8. fotografia (o wymiarach 37 x 52 mm, podpisana).