Uczestnicy

Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełnia następujące kryteria:

  • jest osobą bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,
  • mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • znajduje się w przedziale wiekowym 18-65 lat (kobiety 60 lat),
  • nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • nie jest osobą tymczasowo aresztowaną, nie odbywa kary pozbawienia wolności,
  • nie jest rolnikiem lub domownikiem, nie jest osobą ubezpieczoną w KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego).
  • posiada świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej.