Rekrutacja

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w szkoleniu?

  • Należy wypełnić formularz rekrutacyjny dostępny na stronie/w siedzibie Projektodawcy i przesłać lub dostarczyć do siedziby biura projektu (Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 207 lub 204),
  • dostarczyć zaświadczenie z urzędu pracy dotyczące figurowania w rejestrze osób bezrobotnych (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia, licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia do biura projektu),
  • zapoznać się z treścią regulaminu projektu dostępną na stronie internetowej lub w biurze projektu.

Komisja rekrutacyjna - wyłoni grupę osób do wzięcia udziału w II etapie rekrutacji. O uczestnictwie w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub listownie.

W wyznaczonym terminie, osoby wytypowane, odbędą rozmowę z psychologiem, który określi ich poziom motywacji do uczestnictwa w szkoleniu, następnie przeprowadzone zostana badania lekarskie. Pozytywna opinia lekarza oraz psychologa daje możliwość uczestnictwa w szkoleniu.

W dniu przystąpienia do projektu uczestnik szkolenia podpisuje deklarację uczestnictwa oraz wypełnia oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.