Rekrutacja

Poniższe dokumenty należy dostarczyć lub przesłać do Biura Projektu:

  • wypełniony formularz rekrutacyjny,
  • zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia, licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia do Biura Projektu),
  • kopię dowodu osobistego lub też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zameldowania. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy kandydat zobowiązany jest złożyć kserokopię zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ meldunkowy za okres obejmujący minimum czas rekrutacji i rozpoczęcia udziału w szkoleniu,
  • kserokopię świadectwa uzyskania kwalifikacji w zawodach związanych z motoryzacją po szkole zawodowej lub technikum.

O zakwalifikowaniu się do projektu, poszczególne osoby zostaną poinformowane telefonicznie, a nastepnie wypełnią poniższe dokumenty: