„Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych”

Projekt skierowany jest do osób pracujących, które z własnej inicjatywy deklarują chęć formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, zdobytych podczas pracy, poprzez uzyskanie potwierdzonego świadectwem tytułu czeladnika w jednym z 34 zawody, dla których Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie powołała komisje egzaminacyjne.

Spośród wszystkich zgłoszonych osób wyłonionych zostanie 80 uczestników projektu (8 grup zawodowych po 10 osób), dla których nieodpłatnie zorganizowane zostaną kursy przygotowujące do egzaminu czeladniczego (teoria + praktyka), a następnie egzaminy na tytuł czeladnika.

Projektodawca zastrzega sobie prawo do organizacji egzaminów oraz szkoleń przygotowujących do egzaminu tylko dla tych zawodów, do których zgłosi się minimalna liczba uczestników (10 osób) spełniających warunki rekrutacyjne. Szczegółowe warunki ujęte są w Regulaminie projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
www.efs.gov.pl