Uczestnicy

O uczestnictwo w projekcie może ubiegać się osoba, która spełnia jednocześnie wszystkie podane poniżej warunki:

  • posiada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej w zawodzie, w którym chce uzyskać kwalifikacje,
  • wiek 25-64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18-25 lat),
  • posiada świadectwo ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej,
  • mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • dostarczy do biura projektu wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych warunków.