„Cieślę zatrudnię od zaraz – aktywizacja, szkolenie i przygotowanie zawodowe”

Aktywizacja, szkolenie i przygotowanie zawodowe

W ramach projektu „Cieślę zatrudnię od zaraz – aktywizacja, szkolenie i przygotowanie zawodowe” wszyscy uczestnicy wezmą udział w szkoleniach obejmujących zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu ciesielstwa oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

W ramach szkolenia zaplanowano realizację:

  • 50 godz. – moduł teoretyczny
  • 134 godz. - moduł praktyczny
  • 16 godz. – moduł „warsztaty aktywnego poszukiwania pracy”

Po zakończonym udziale w szkoleniu wszyscy uczestnicy wezmą udział w praktykach zawodowych w zakładach pracy branży budowlanej przez okres 3 miesięcy a następnie przystąpią do egzaminu czeladniczego w zawodzie cieśla.


Regulamin projektu dostępny jest w Biurze Projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy  w Olsztynie.

PROGRAM  OPERACYJNY  KAPITAŁ  LUDZKI
Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób w regionie pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
www.efs.gov.pl