Rekrutacja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny dostarczyć do biura projektu:

  • wypełniony formularz rekrutacyjny (druk dostępny na stronie internetowej Projektodawcy lub Biurze Projektu),
  • kopię dowodu osobistego lub też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły (minimum 8-letniej szkoły podstawowej lub gimnazjum,
  • zaświadczenie potwierdzające status na rynku pracy:

a) osoba bezrobotna – zaświadczenie z właściwego urzędu pracy dotyczącego figurowania w rejestrze osób bezrobotnych.
b) osoba nieaktywna zawodowo – wypełnione „oświadczenie o spełnieniu kryteriów uczestnictwa w projekcie” (druk dostępny na stronie internetowej Projektodawcy lub Biurze Prjektu.)o