„Promocja aktywności gospodarczej dla przyszłych mikroprzedsiębiorców”

Projekt skierowany był do osób z powiatów olsztyńskiego, ostródzkiego, oraz mrągowskiego. Wszyscy beneficjenci otrzymali dotacje inwestycyjne, rozliczanie z beneficjentami dobiegło końca.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw przy pomocy usług szkoleniowo – doradczych, przeznaczonych dla osób po raz pierwszy zakładających własną firmę, jak też w formie wsparcia finansowego dla nowopowstałych podmiotów gospodarczych.

Jednym z głównych założeń projektu jest promowanie i aktywne wspieranie przedsiębiorczości, prowadzące do powstania silnego sektora gospodarczego - zdolnego do konkurencji na rynkach krajowych i międzynarodowych.

Zasady rekrutacji

O udział w projekcie mogły ubiegać się wszystkie osoby, które:
- mają pomysł na własną działalność gospodarczą
- nie są zarejestrowane jako bezrobotne.

O zakwalifikowaniu do projektu nie decydował wiek, płeć ani doświadczenie zawodowe.

Zgodnie z wytycznymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytetowo traktowane były osoby:
- odchodzące z rolnictwa
- zagrożone utratą pracy
- młodzież do 25 roku życia.

Zrealizowane etapy rekrutacji:

  1. Wypełnienie i dostarczenie do biura projektu formularza aplikacyjnego (ponizej) oraz CV do 15.09.2005 r. Adres biura: ul. Prosta 38, 10 – 029 Olsztyn, pokój 208, w godz. 9.00 – 15.00 tel. (089) 527-61-88 w. 40. e-mail: promocja.p@izbarzem.olsztyn.pl
  2. Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana przez komisję rekrutacyjną, która w szczególności będzie dotyczyła planowanej działalności gospodarczej.
  3. Telefoniczne zawiadomienie o pozytywnej decyzji komisji rekrutacyjnej z wyniku rozmowy kwalifikacyjnej.
  4. Podpisanie deklaracji oraz regulaminu uczestnictwa w projekcie.

Projekt obejmuje 72 uczestników, po 24 osoby z każdego powiatu. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie, umieszczono na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników, na jego miejsce wybrano jedną z osób z listy rezerwowej.

Zakres wsparcia

Wsparcie zapewnione przez udział w projekcie obejmuje:
- 40 godzin szkolenia o tematyce dotyczącej zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej m.in. tworzenia biznes planów (5 godzin szkolenia tygodniowo przez okres 8 tygodni),
- doradztwo grupowe,
- konsultacje indywidualne,
- jednorazowa dotacja inwestycyjna w wysokości do 5 tys. € (ponad 20 tys. PLN),
- wsparcie pomostowe w wysokości 700 PLN/m-c pokrywające obowiązkowe składki miesięczne przez kres 6 m-cy (z możliwością przedłużenia wsparcia o kolejne 6 m-cy).

Uczestnicy projektu otrzymali na własność materiały szkoleniowe, zawierające kompendium wiedzy omówionej podczas zajęć szkoleniowych.

Zajęcia odbywały się w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Prostej 38.

O wsparcie finansowe otrzymły wszystkie osoby, które:
- wykazały się 100 % obecnością na zajęciach szkoleniowych,
- przedstawiły biznes plan, który został pozytywnie zaopiniowany,
- były w stanie pokryć ze środków własnych 25 % kosztów kwalifikowanych.

Finansowanie

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (www.efs.gov.pl www.europa.eu.int) oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Działanie 2.5.