Działalność Izby

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz małej i średniej przedsiębiorczości, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. oraz własnego Statutu.

Od roku 1945 prowadzi działalność o charakterze for non-profit na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Zrzesza 17 organizacji cechowych, 5 spółdzielczych. Organizacje będące członkami Izby zrzeszają ok. 1.500 zakładów rzemieślniczych, zatrudniających blisko 20.000 pracowników.

Izba jest wojewódzką strukturą Związku Rzemiosła Polskiego, jako reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z 6 lipca 2001r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Jako instytucja otoczenia biznesu:

 

Naszą misją jest:

 

O jakości naszych usług szkoleniowych i egzaminacyjnych świadczą:

 

Współpracujemy z organizacjami:

w regionie:

z Warmińsko-Mazurskim Urzędem  Marszałkowskim, Warmińsko-Mazurskim Urzędem Wojewódzkim, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego w Olsztynie, Warmińsko-Mazurskim Kuratorium Oświaty, Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, cechami i spółdzielniami rzemieślniczymi, organizacjami otoczenia mśp, ośrodkami Krajowego Systemu Usług oraz wieloma innymi instytucjami i organizacjami.

w kraju:

ze Związkiem Rzemiosła Polskiego i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie, innymi izbami rzemieślniczymi.

z zagranicy:

z Izbą Rzemieślniczą w Ulm (Niemcy), „GEBIFO" Berlin (Niemcy), Firmą Ubezpieczeniową „Inter” w Mannheim (Niemcy), Izbą Rzemieślniczą w Côtes d'Armor (Francja), Parlamentem Hanzeatyckim - Hamburg (Niemcy) oraz firmami i organizacjami z Włoch np. Akademią Smaków w Perugii.

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Kwalifikacji

Od 1993 roku prowadzimy Centrum Kształcenia Zawodowego. Realizujemy szkolenia zawodowe na wysokim poziomie, które są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Umożliwiamy zdobycie nowych zawodów, a także podniesienie kwalifikacji zawodowych. Kształcenie zawodowe dostosowujemy do potrzeb lokalnego rynku pracy.

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę szkoleniową i egzaminacyjną. Zajęcia odbywają się w małych grupach, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego uczestnika. Oprócz szkoleń zawodowych uczestnikom oferujemy również wsparcie motywacyjne. Absolwentom pomagamy w kontaktach z pracodawcami.

 

 

Posiadamy własne zaplecze warsztatowe:

 

Organizujemy m.in.:

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, każdego roku aplikujemy i realizujemy projekty współfinansowane ze środków europejskich:

Szkoleniowe dla rolników i domowników

1.    Nowy zawód inwestycją w przyszłość – w powiatach ostródzkim, lidzbarskim, nidzickim 2006-2007

2.    Stolarz-operator cyfrowych maszyn stolarskich (2006-2007)

3.    Spawacz europejski z podstawami ślusarstwa (2006-2008)

Szkoleniowo-doradczy dla osób bezrobotnych i niepracujących

4.    Promocja przedsiębiorczości dla przyszłych przedsiębiorców z powiatu olsztyńskiego (2005-2007)

5.    Promocja przedsiębiorczości dla przyszłych przedsiębiorców z powiatu mrągowskiego (2005-2007)

6.    Promocja przedsiębiorczości dla przyszłych przedsiębiorców z powiatu ostródzkiego (2005-2007)

7.    Uprawnienia TIG i MAG Twoją szansą na lepszą przyszłość (2008-2010)

8.    Cieślę zatrudnię od zaraz – szkolenie, aktywizacja i przygotowanie zawodowe (2009-2010)

9.    Spawacz lub cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw (2010 – 2011)

Projekt informacyjno-badawczy

10. CSR na Warmii i Mazurach (2009-2010)

Szkoleniowe we współpracy ponadnarodowej dla osób pracujących

11. Bon appetit – tajniki kuchni francuskiej (2009-2010)

12. Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach (2009-2010)

13. Czekolada i lody – z tradycją w XXI wiek (2009-2010)

14.  Dolce gusto – słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa  (2009-2010)

Szkoleniowe dla osób pracujących

15.  Szkolenie z zakresu usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem kuchni francuskiej (2005-2007)

16. Mechatronik – zawód stworzony przez nowoczesne technologie  (2008-2009)

17.  Mechatronika – anatomia maszyn XXI wieku  (2010 – 2010)

Potwierdzające kwalifikacje dla osób pracujących

18. Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych  (2009-2010)

19.  Pan i Pani Czeladnik – kwalifikacje zawodowe dla wszystkich (2010-2011)

20.  Tytuł MISTRZA – dowód na profesjonalizm w zawodzie  (2010-2011)

W zakresie tworzenia powiązań kooperacyjnych pomiędzy regionami Polski Wschodniej we współpracy międzyregionalnej

21.  Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej (2010-2012)

Partnerskie we współpracy międzynarodowej

22.  E2-VET – Popularyzacja nauczania w zawodzie mechatronik (2003-2006)

23.  Interreg III – Parlament Hanzeatycki (2005-2007)

24.  BerufeGlobal – Edukacja Globalna w kształceniu zawodowym (Leonardo da Vinci)
(2009-2011)

25.  Lern- und Prozessbegleiter – nadzór  nad procesami w przedsiębiorstwie (Leonardo da Vinci) (2009-2011)

26.  BSR Quick – Interreg (2009-2012)

Oraz wiele innych z instytucjami rynku pracy w regionie, m.in.:

27. Nadzieja” – dwa szkolenia spawaczy; odpowiedź na konkurs Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie (2006)