Archiwum

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługę wynajęcia Sali na cele szkoleniowe i zapewnienia noclegów z wyżywieniem (śniadania, obiady, kolacje i serwisy kawowe) dla uczestników projektu „Siła w dialogu społecznym” z dnia 04.01.2011 r. Postępowanie znak: POKL- SDS/1/11

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zgodnie z zapisami zwartymi w formularzu zapytania ofertowego, informuje, że w dniu 14.01.2011 dokonano rozstrzygnięcia postępowania w  sprawie udzielenia zamówienia na na usługę wynajęcia Sali na cele szkoleniowe i zapewnienia noclegów z wyżywieniem (śniadania, obiady, kolacje i serwisy kawowe) dla uczestników projektu „Siła w dialogu społecznym” z dnia 04.01.2011 r. Postępowanie znak: POKL- SDS/1/11 prowadzone w trybie zapytania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  MRR rozdział 2 pkt. 2.2 ppkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oznaczonej nr 5 złożonej przez:  Całoroczny Ośrodek Wypoczynkow-Szkoleniowy ZALESIE s.c. Małgorzata Czeszejko-Sochacka, Mariusz Czeszejko-Sochacki, Zalesie 12, 11-010 Barczewo, zawiera najniższą cenę  tym samym uzyskała najwyższą liczbę punktów tj.100 pkt. na podstawie przyjętych w zapytaniu cenowym kryteriów ‐ cena 100% oraz spełnia wszystkie wymagane przez zamawiającego warunki, a w związku z tym została uznana za ofertę najkorzystniejszą, z najniższą ceną.

Oferty nr 1,3,4 nie spełniły warunku oferty dotyczącej położenia ośrodka w odległości 15-40 km od Olsztyna.


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na dostarczenie blach i rur

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę blach u rur dla uczestników projektu w ramach projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia”, o wartości powyżej 14.000 euro bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, z dnia 22.12.2011 r.

Szczegóły przedstawia załączony plik Zapytania ofertowego wraz z projektem umowy oraz formularzem oferty.

 

Zaproszenie do składania ofert "Budynek Izby"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie poszukuje wykonawców na roboty remontowo-budowlane w Wojewódzkim Domu Rzemiosła w Olsztynie przy ulicy Prostej 38.

 Zakres robót:

 Wewnątrz budynku

 

1.   Wymiana posadzek

 ·        skucie starych posadzek (lastrico)

 ·        położenie nowych z płyt granitowych wraz z cokolikiem

 ·        wewnątrz budynku schody ok. 53 m 2

 ·        korytarze, klatka schodowa ok. 250 m2 – szlifowanie posadzki kamiennej

 2.   Wymiana barierek na ozdobne ok. 72 mb.

 3.   Malowanie i szpachlowanie korytarzy i klatek schodowych

 Zewnątrz budynku (antresola):

 

1.   Skucie starej nawierzchni

 2.   Wymiana podłoża wraz z izolacją

 3.   Uzupełnienie ubytków w elementach konstrukcji

 4.   Położenie nowej nawierzchni, wraz z obłożeniem gzymsów  granitem łącznie ok. 190 m2

 5.   Wymiana barierek  na ozdobne

 ·        Demontaż istniejących barierek

 ·        Montaż nowych barierek ok. 115 mb

Oferenci mogą składać oferty na całość robót lub na poszczególne elementy wg własnych obmiarów w terminie do 15.05.2012r.

Termin wykonania robót od 01.06.2012 r. do 31.08. 2012r.

Szczegółowych informacji udziela wydział eksploatacji pokój 209, tel. 89 527 61 88 wew. 15


Zaproszenie do składania ofert "Kapitalny remont sali konferencyjnej"

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości poszukuje wykonawców na niżej wymienione roboty:

 

"Kapitalny remont Sali Konferencyjnej"

Wymiary: wys. 4.60mb. szer. 7.00mb. dł.11.60mb.

       Zakres 

1.wymiana okien PCV wraz z parapetami (granit) o wym. 3.00 X 1.20mb. szt.-8  Okna muszą wyglądem odpowiadać istniejącym

2. renowacja drzwi wewnętrznych ozdobnych i kasetonów z płyt okleinowanych wys. 2.50 dł. 28.00mb.

3. szpachlowanie, malowanie ścian sufitów

4. renowacja parkietu

5. montaż klimatyzacji

6. wymiana grzejników C.O.

7. montaż urządzeń multimedialnych (rzutnik, nagłośnienie)

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Eksploatacji 

pok. 220

tel. (89) 5276188 wew. 15

Termin realizacji: 15.06.2012r.

Oferty można składać całościowo, lub w poszczególnych elementach robót do dn. 30.04.2012r.


Zaproszenie do składania ofert

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zakupi wraz z montażem drzwi wewnętrzne pełne z regulowaną ościeżnicą w kolorze calvados w następujących ilościach:

 1.  29 x 90 x 200         - szt. 9
 2.  17 x 90 x 200         - szt. 25
 3. 29 x 130 x 200       - szt. 1 (dzielone)
 4. 17 x 130 x 200       - szt. 1 (dzielone, przeszklone)

 Termin realizacji maj 2012r.

 Termin składania ofert:     do dnia 06.04.2012r.

Miejsce składania ofert:

Warmińsko - Mazurska Izba Rzemiosła i Pzredsiębiorczości w Olsztynie

ul. Prosta 38 pokój 204 (sekretariat)

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie  firmy w Olsztynie

przy ul. Prostej 38 pok. 220, lub tel. 89 527-61-88 wew.15

Sesja egzaminacyjna 2011

Odbyło się już 61 egzaminów w ramach tegorocznej sesji.

Najbardziej popularne zawody:
- mechanik pojazdów samochodowych 216 osób,
- stolarz 156 osób,
- fryzjer 115 osób,
- murarz 46 osób,
- monter instalacji urządzeń sanitarnych 45 osób,
- cukiernik 44 osoby.

Do egzaminu czeladniczego przystąpiło 880 osób, z czego z wynikiem pozytywnym złożyły 822 osoby. Do egzaminu mistrzowskiego przystąpiło 58 osób, a z wynikiem pozytywnym złożyło 57.

W miesiącu październiku zaplanowano 13 egzaminów dla różnych zawodów, w którym będą brały udział 152 osoby.


Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy - XXXIX edycja

ORGANIZATORZY KONKURSU: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Gospodarki, Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) przy współpracy z: Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Państwową Inspekcją Pracy, Urzędem Dozoru Technicznego, Wyższym Urzędem Górniczym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków Zawodowych.

 

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest inspirowanie i upowszechnianie prac naukowo-badawczych oraz rozwiązań technicznych i organizacyjnych prowadzących do poprawy warunków pracy oraz ochrony człowieka w środowisku pracy - w jak największej liczbie zakładów i dla jak największej liczby pracowników - przez doskonalenie stosowanych lub wprowadzanie nowych metod oceny zagrożeń i ryzyka zawodowego, nowych konstrukcji, technologii, urządzeń i materiałów oraz rozwiązań organizacyjnych.

KATEGORIE KONKURSU:

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w dwóch kategoriach:
- kat. A - rozwiązania techniczne i organizacyjne
- kat. B - prace naukowo-badawcze

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Kategoria A – do Rad Terenowych NOT – do 31 maja 2011 r.
Kategoria B – do Sekretariatu Konkursu – do 30 czerwca 2011 r.

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Sądu Konkursowego - Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83, fax (22) 623 32 64
e-mail: oinip@ciop.pl

Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom nastąpi w terminie do 15 grudnia 2011 r.


Życzenia Wielkanocne

 


Rekrutacja na szkolenie spawalnicze w ramach projektu: "Spawacz lub Cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

Informujemy, że  trwa nabór na szkolenie spawalnicze w ramach projektu: "Spawacz lub Cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw".
Spotkanie rekrutacyjne  na III Edycję szkolenia Spawalniczego odbędzie się w dniu 15.04.2011 r  o godzinie 9:30 w sali nr 125 w budynku Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Prostej 38.
Serdecznie zapraszamy wszystkich bezrobotnych do 25 roku życia zamieszkujących tereny powiatów ujętych w projekcie do uczestnictwa w spotkaniu, a w szczególności gorąco namawiamy do udziału w szkoleniach PANIE.
Osoby przybywające na spotkanie prosimy o zabranie ze sobą aktualnego zaświadczenia wydanego przez miejscowy Urząd Pracy poświadczające status osoby jako bezrobotnej oraz dowodu osobistego (potrzebny do badań lekarskich).

Więcej informacji o zasadach rekrutacji tutaj.

Więcej informacji o projekcie tutaj


Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa

W dniu 20 marca br. odbył się Wojewódzki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa. Startowało 31 uczniów , reprezentujących 8 cechów. Obecni na sali byli także nauczyciele, rodzice oraz młodzież.

 

 

Konkurs został zorganizowany przez Wojewódzką Branżową Komisję Fryzjerską. Jego inicjatorem i prowadzącą konkurs była przewodnicząca Komisji Pani Lucyna Zienkiewicz. Konkurs odbył się pod patronatem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości.

Wysoki poziom konkursu zapewniła wspaniale wyszkolona młodzież oraz Jury konkursu:
1. Aleksander Stankiewicz - Przewodniczący,
2. Marianna Kanabrodzka,
3. Andrzej Matracki,
4. Piotr Kwiatkowski,

Zdobywcami poszczególnych konkurencji byli:

FRYZJERSTWO DAMSKIE:
I. Fryzura wieczorowa na główkach treningowych. Fryzura na specjalną okazję/wizytowa - plecionki, warkocze warkoczyki z długich włosów.

1. Patrycja Nastaga - mistrz szkolący Anna Zienkiewicz, Olsztyn
2. Kamila Grykin - mistrz szkolący Paweł Rusiecki, Bartoszyce
3. Monika Horba - mistrz szkolący Adam Przybysz, Olsztyn
4. Sylwia Proczek - mistrz szkolący Anna Zienkiewicz, Olsztyn

II. Fryzura modna kreatywna na główkach treningowych. Fryzura według własnego pomysłu.

1. Justyna Szczerbowicz - mistrz szkolący Aleksander Stankiewicz, Olsztyn
2. Agnieszka Jażdżewska - mistrz szkolący Adam Przybysz, Olsztyn
3. Alicja Lutomska - mistrz szkolący Lucyna Zienkiewicz, Olsztyn
4. Emilia Czerniawska- mistrz szkolący Lucyna Zienkiewicz, Olsztyn

III. Wyciskanie fal na mokro na główkach treningowych

1. Beata Adamiak - mistrz szkolący Aleksander Stankiewicz, Olsztyn
2. Marlena Szyszko - mistrz szkolący Irena Wilczek, Olsztyn
3. Karolina Kuś - mistrz szkolący Izabela Wasilewska, Olsztyn
4. Magdalena Lutrzykowska - mistrz szkolący Lucyna Zienkiewicz, Olsztyn

 FRYZJERSTWO MĘSKIE:

I. Fryzura Modna Kreatywna na główkach treningowych

1. Paweł Zimoń - mistrz szkolący Lucyna Zienkiewicz, Olsztyn
2. Adrian Obuchowicz - mistrz szkolący Adam Przybysz, Olsztyn

II. Modelowanie fryzury klasycznej na główkach treningowych. Fryzura w stylu klasycznym. Uczesanie do góry bez przedziałka.

1. Marta Szumacher - mistrz szkolący Matraccy, Olsztyn
2. Piotr Szumacher - mistrz szkolący Matraccy, Olsztyn
3. Martyna Pieńkosz - mistrz szkolący Irena Wilczek, Olsztyn
4. Patrycja Sosnowska - mistrz szkolący Adam Przybysz, Olsztyn

Nagrody za I miejsca ufundowała i wręczyła Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Nagrody od II do IV miejsca - Wojewódzka Branżowa Komisja Fryzjerska w Olsztynie. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa, mistrzowie - dyplomy za przygotowanie zawodników.


 

Rekrutacja na szkolenie ciesielskie w ramach projektu: "Spawacz lub Cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

Informujemy, że  trwa nabór na szkolenie ciesielskie w ramach projektu: "Spawacz lub Cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw".
Spotkanie rekrutacyjne  na II Edycję szkolenia Ciesielskiego odbędzie się w dniu 08.03.2011 r  o godzinie 9:30 w sali nr 125 w budynku Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Prostej 38.
Serdecznie zapraszamy wszystkich bezrobotnych do 25 roku życia zamieszkujących tereny powiatów ujętych w projekcie do uczestnictwa w spotkaniu, a w szczególności gorąco namawiamy do udziału w szkoleniach PANIE.
Osoby przybywające na spotkanie prosimy o zabranie ze sobą aktualnego zaświadczenia wydanego przez miejscowy Urząd Pracy poświadczające status osoby jako bezrobotnej oraz dowodu osobistego (potrzebny do badań lekarskich). Więcej informacji o zasadach rekrutacji tutaj. Więcej informacji o projekcie tutaj


Nowe terminy dotacji unijnych - na rok 2011

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła harmonogram naborów do Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na rok 2011.

Z najciekawszych programów, które z pewnością zainteresują przedsiębiorców, należy:

PO IG Działanie  1.4 Wsparcie projektów celowych
Dwa konkursy:

 1. Data naboru: od 07.03.2011 do 08.04.2011
 2. Data naboru: od 29.08.2011 do 30.09.2011

PO IG Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Trzy konkursy:

 1. Data naboru: od 21.02.2011 do 11.03.2011
 2. Data naboru: od 20.06.2011 do 08.07.2011
 3. Data naboru: od 17.10.2011 do 04.11.2011

PO IG Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej
Jeden konkurs:

 1. Data naboru: od 09.05.2011 do 03.06.2011

PO IG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B
Dwa konkursy:

 1. Data naboru: od 04.04.2011 do 29.04.2011
 2. Data naboru: od 03.10.2011 do 28.10.2011

Pełny harmonogram naborów wniosków znajduje się na stronie PARP-u.


Polscy fryzjerzy w czołówce światowej

Cztery złote oraz trzy brązowe medale zdobyli polscy fryzjerzy podczas Mistrzostw Świata Fryzjerstwa Artystycznego Hair World Paris 2010 w dniach 7 i 8 listopada 2010 r.

 

W Mistrzostwach uczestniczyło blisko 800 zawodników, sędziów i modeli reprezentowało 59 krajów z całego świata. Goście mogli zapoznać się z najnowszymi trendami w świecie fryzjerskim.

Serdeczne gratulacje przedstawicielom Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w osobach: Andrzejowi Matrackiemu, Pawłowi Matrackiemu, Pawłowi Piotrowskiemu, Tomaszowi Zimnemu, Szymonowi Wilczakowi oraz trenerowi reprezentacji polskiej ekipy fryzjerów Panu Aleksandrowi Stankiewiczowi.
Fryzjerzy polscy odnieśli wspaniały sukces, będący ukoronowaniem ciężkiej pracy i długiej drogi do sukcesu.

Wyniki w klasyfikacji indywidualnej:
- fryzjerstwo męskie w kategorii seniorzy (konkurencja fryzura kreatywna):
Andrzej Matracki - Złoty Medal
Paweł Matracki - Brązowy Medal
Paweł Piotrowski - IV miejsce
- fryzjerstwo męskie w kategorii seniorzy (konkurencja klasyczne strzyżenie):
Andrzej Matracki - Złoty Medal
Paweł Matracki - V miejsce.

Wyniki w klasyfikacji drużynowej:
- fryzjerstwo męskie w kategorii seniorzy (konkurencja fryzury techniczne: fryzura kreatywna i klasyczne strzyżenie):
Drużyna w składzie: Andrzej Matracki, Paweł Matracki, Paweł Piotrowski - Złoty Medal
 - fryzjerstwo męskie w kategorii seniorzy (konkurencja fryzury modne: fryzura z długich włosów i modne strzyżenie):
Drużyna w składzie: Andrzej Matracki, Paweł Matracki, Paweł Piotrowski - Brązowy Medal.

Wyróżniono też trenera kadry narodowej Aleksandra Stankiewicza - Złotym Medalem World Championship Trainer - Paris 2010 - za całokształt pracy na rzecz fryzjerstwa światowego.

Informację przygotowano na podstawie gazety "Mała firma" listopad/grudzień 2010


Rekrutacja na szkolenie spawalnicze w ramach projektu: "Spawacz lub Cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

Informujemy, że  trwa nabór na szkolenie spawalnicze w ramach projektu: "Spawacz lub Cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw".
Spotkanie rekrutacyjne  na II Edycję szkolenia Spawalniczego odbędzie się w dniu 17.01.2011 r  o godzinie 9:30 w sali nr 125 w budynku Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie przy ul. Prostej 38.
Serdecznie zapraszamy wszystkich bezrobotnych do 25 roku życia zamieszkujących tereny powiatów ujętych w projekcie do uczestnictwa w spotkaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 4 stycznia 2011r. dotyczące usług wynajęcia sali na cele szkoleniowe i zapewnienia noclegów z wyżywieniem (śniadania, obiady, kolacje i serwisy kawowe) dla uczestników projektu „Siła w dialogu społecznym”

 

Usługi wynikające z realizacji umowy będącej przedmiotem zapytania ofertowego będą współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ośrodek spełniający poniższe wymagania musi być położony w odległości 15 - 40 km. od Olsztyna.

I. Zamawiający: Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości.
Adres zamawiającego: ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn, telefon 089 527-61-88, fax: 089 527-50-45, e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl , www.izbarzem.olsztyn.pl , KRS 92795.

II. Opis przedmiotu zamówienia:

A) NOCLEGI I WYŻYWIENIE
1. Zapewnienie noclegów z wyżywieniem uczestnikom projektu „Siła w dialogu społecznym”. Projekt będzie realizowany w 8 grupach 20 - osobowych, dla każdej grupy przewidziane są 3 sesje dwudniowe (wtorek – środa lub środa – czwartek), w sumie w ramach całego projektu przewidziane są 24 dwudniowe sesje szkoleniowe.
2. Terminy planowanych noclegów wynikają z harmonogramu szkoleń, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. W każdym przypadku, gdy w harmonogramie przewidziane są zajęcia w czasie dwóch następujących po sobie dni - między dniami zajęć przewidziany jest nocleg dla 20 uczestników projektu.
3. Wymagania dotyczące noclegów: w pokojach 2-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym, z pojedynczymi, oddzielnymi łóżkami, TV.
4. Wymagania dotyczące wyżywienia:
a)  w pierwszym dniu szkolenia obiad (2 dania) i kolacja dla każdego uczestnika (20 szt. dziennie),
b)  w drugim dniu szkolenia śniadanie i obiad (2 dania) dla każdego uczestnika (20 szt. dziennie),
c) w każdym dniu szkolenia obiad (2 dania) dla wykładowcy – 1 szt. dziennie,
d) w każdym dniu szkolenia trzy serwisy kawowe dla 21 osób. Pierwszy serwis kawowy rano przed zajęciami. Serwis kawowy powinien składać się z kawy min. 250 ml/os., herbaty 200 ml/os., mleka lub śmietanki do kawy, cukru, cytryn do herbaty, herbatników min. 4 szt./os. i serwetek.

B)   SALA WYKŁADOWA

1. Zapewnienie sali wykładowej dla 20 uczestników szkolenia, wyposażonej w:
a) rzutnik multimedialny,
b) rzutnik folii,
c) ekran,
d)  flipchart,
e)  białą tablicę suchościeralną.

2. Sala wynajmowana będzie w terminach wynikających z harmonogramu szkoleń, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, od godzin porannych do późno popołudniowych (w pierwszym dniu zajęcia trwają z przerwami w godz. 10.15 – 17.30, w drugim dniu 8.45 – 16.00).

III.   Wymagania szczegółowe związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

1.Termin realizacji:
a) Rozpoczęcie realizacji usługi– od dnia podpisania umowy.
b) Zakończenie realizacji usługi: do dnia 31 marca 2012r.>z tym, że>usługi będą realizowane w sesjach określonych w punkcie II. 1., w terminach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1.
2. Sposób realizacji:
a) pokoje hotelowe będą na bieżąco sprzątane, łazienki będą zaopatrzone w ręczniki i podstawowe środki czystości,
b) w razie potrzeby Wykonawca zapewni uczestnikom bezpłatny parking w cenie noclegu,
c)  ostateczna liczba noclegów będzie przez Zamawiającego podana do wiadomości wykonawcy najpóźniej w terminie 3 dni robocze przed rozpoczęciem cyklu szkoleniowego,
d) przed podpisaniem umowy osoba odpowiedzialna za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego dokona wizytacji obiektu, w którym będą realizowane zamawiane usługi, w celu potwierdzenia spełnienia wymogów określonych w zapytaniu ofertowym. W przypadku nie spełnia powyższych wymogów Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od podpisania umowy a Wykonawca nie będzie rościł żadnych żądań w stosunku do Zamawiającego
3. Sposób obliczenia ceny:
a) Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną ryczałtową - (zawierającą podatek VAT obowiązujący w czasie realizacji całej umowy, nawet jeżeli jego ustawowa wysokość ulegnie zmianie) i niezmienną do zakończenia realizacji usługi - zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 64.16.93 z późn. zm.) ten rodzaj wynagrodzenia określa art. 632. k.c.
b) Cena musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia w tym m.in.: koszty energii elektrycznej i innych mediów niezbędnych do realizacji zamówienia itp.
c) Wykonawca musi uwzględnić wszystkie podatki i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny one być doliczone do ceny ostatecznej ustalonej przez Wykonawcę w ofercie.
d) Należy przewidzieć cały przebieg usługi, a wszystkie utrudnienia wynikające z warunków realizacji Wykonawca winien uwzględnić w zaproponowanej cenie.
4. Sposób i termin zapłaty: Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie faktury VAT wystawianej oddzielnie za każdą sesję szkoleniową, w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
5. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
a) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.
b) Wykonawca związany jest ofertą 20 dni od daty terminu składnia ofert. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów noclegów

IV.  Termin złożenia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście lub przesyłką pocztową w terminie do dnia 14 stycznia 2011r. godz. 9.00 w siedzibie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w sekretariacie, ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn – na załączonym formularzu oferty, w języku polskim, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Odpowiedź na zapytanie ofertowe z dnia 4 stycznia 2011r. dotyczące projektu „Siła w dialogu społecznym”. Oferta musi być podpisana i opatrzona pieczęcią Wykonawcy.
2.W dniu 14 stycznia 2011r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert.
3.Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 14 stycznia 2011r. o godz.11.00.

V. Tryb postępowania: Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Rozdział 2, pkt. 2.2 ppkt. 2.2.4 „Zasada konkurencyjności” - bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

VI.Kryteria oceny ofert i ich waga: cena ofertowa brutto - 100%

VII.Pozostałe informacje:
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
5. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Wykonawca zobowiąże się do udostępniania organom kontrolującym realizację projektu dokumentów i pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia.
6. W umowie zawartej w wyniku niniejszego postępowania Zamawiający zastrzeże sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia zakresu zamówienia. Zmniejszenie nie będzie podstawą do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez Wykonawcę.
7.W związku z sytuacją określoną powyżej w pkt.V wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze przewidziane w wyżej cytowanej ustawie.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
9.Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty o wynikach postępowania oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej.
10.Osoba do kontaktu: Agata Salamończyk tel. 89 527 49 75, e-mail: asalamonczyk@wmklinikabiznesu.pl


Zaproszenie na Msze Świętą w intencji Rzemiosła

Warmińsko - Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie serdecznie zaprasza na Msze Świętą w intencji Rzemiosła dnia 06.01.2011 (czwartek) godz. 11.30 .
Msza odprawiona zostanie w Kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Olsztynie, ul. Bajkowa 15 (osiedle Pieczewo, wjazd od ul. Kubusia Puchatka).


Życzenia świąteczne i noworoczne

Drodzy Koledzy, Koleżanki, Rzemieślnicy, Przedsiębiorcy...

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia Zarząd, Dyrekcja
oraz pracownicy Warmińsko - Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
składają najlepsze życzenia zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt.
W nadchodzącym Nowym 2011 Roku życzymy wielu sukcesów w pracy zawodowej oraz szczęścia w życiu osobistym.

 

Prezes Izby

Antoni Górski


Uwaga! Poszukujemy wykonawcy modernizacji sanitariatów.

Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie informuje, iż poszukuje wykonawcy modernizacji sanitariatów w Wojewódzkim Domu Rzemiosła przy ul. Kołłątaja 5.
Termin składania ofert do 03.01.2011r. godz. 9.00.

Bliższych informacji udziela: Wydział Eksploatacji, pokój 214; tel. 89 527-61-88 wew. 15


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na dostawę zestawów II śniadania dla uczestników projektu oraz wykładowcy w ramach projektu "Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę zestawów II śniadania dla uczestników projektu oraz wykładowcy w ramach realizacji projektu „Spawacz lub cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw” prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 3 pkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu.

Poniżej formularz zapytania ofertowego do pobrania.


"Spawacz lub Cieśla - dwie ściezki do lepszych perspektyw"

Trwa nabór na szkolenie ciesielskie. Planowany termin rozpoczęcia szkolenia: 01.12.2010. 
Więcej informacji: http://www.izbarzem.olsztyn.pl/index.php?id=169

 


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na obsługę cateringową beneficjentów ostatecznych projektu oraz wykładowcy dot. projektu "Mechatronika - anatomia maszyn XXI wieku"

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na obsługę cateringową beneficjentów ostatecznych projektu oraz wykładowcy w ramach realizacji projektu „Mechatronika - anatomia maszyn XXI wieku” prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 3 pkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu.


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na usługę zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla beneficjentów ostatecznych dot. projektu "Mechatronika - anatomia maszyn XXI wieku"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „Mechatronika - anatomia maszyn XXI wieku” prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 3 pkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu.

 


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe, dotyczące realizacji działań promocyjnych

 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe dotyczące realizacji działań promocyjnych w ramach projektu "Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację działań promocyjnych w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej” prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę osprzętu i narzędzi dla uczestników dot. projektu "Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę osprzętu i narzędzi dla uczestników w ramach realizacji projektu „Spawacz lub cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw” prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 3 pkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu.

Poniżej formularz zapytania ofertowego do pobrania.


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na dostawę gazów technicznych dla uczestników dot. projektu "Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę gazów technicznych dla uczestników w ramach realizacji projektu „Spawacz lub cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw” prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 3 pkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu.

Poniżej formularz zapytania ofertowego do pobrania.


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na dostawę blach dla uczestników dot. projektu "Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę blach dla uczestników w ramach realizacji projektu „Spawacz lub cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw” prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 3 pkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu.

Poniżej formularz zapytania ofertowego do pobrania.


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na obsługę cateringową beneficjentów ostatecznych projektu oraz wykładowcy dot. projektu "Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na obsługę cateringową beneficjentów ostatecznych projektu oraz wykładowcy w ramach realizacji projektu „Spawacz lub cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw” prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 3 pkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu.


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na usługę zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla beneficjentów ostatecznych dot. projektu "Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu „Spawacz lub cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw” prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MRR rozdział 3 pkt. 2.2.4 bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu.

 Dotyczy udzielenia zamówienia na usługę zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Spawacz lub cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw”. Postępowanie znak: CKZ/POKL-Sp/C-177/10

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie w związku z zapytaniami wykonawców dotyczącymi sposobu obliczenia ceny oferty na usługę zakwaterowania wraz z wyżywieniem dla beneficjentów ostatecznych projektu pn. „Spawacz lub cieśla - dwie ścieżki do lepszych perspektyw" informuje, że zgodnie z zapisem zapytania ofertowego w pkt. II ppkt.1 i 2 wskazana ilość dób w cyklu:  

1)      część 1 – ŚCIEŻKA SPAWACZ 38 dób x 4 cykle = 152 doby - dotyczy 10 osób- czyli łącznie we wszystkich cyklach będzie 1520 dób hotelowych w przeliczeniu na osobę  

2)      część 2 – ŚCIEŻKA CIEŚLA 41 dób x 3 cykle = 123 doby - dotyczy 10 osób- czyli łącznie we wszystkich cyklach będzie 1230 dób hotelowych w przeliczeniu na osobę  

W celu rozwiania wątpliwości do sposobu obliczenia ceny zamawiający w załączeniu przesyła poprawiony wzór formularza ofertowego. Warunki realizacji pozostają bez zmian. Termin składania ofert nie ulega zmianie.


Pierwsze spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa

W imieniu Sekretariatu KST Związek Rzemiosła Polskiego zaprasza na pierwsze spotkanie regionalne Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa, które odbędą się w dniach od 16 do 17 listopada 2010 roku w Łodzi.

Spotkanie skierowane jest do osób z całej Polski, które reprezentują organizacje pracowników i pracodawców, organizacje pozarządowe oraz środowiska naukowo-akademickie w komitetach monitorujących na lata 2007-2013 .

W programie przewidziano m.in.: wykłady poświęcone partnerstwu i dialogowi jako fundamentowi dobrego rządzenia, oraz warsztaty dotyczące komplementarności.

Zapisy na spotkanie prowadzi Sekretariat Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa. Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać do 5 listopada 2010 roku na adres kst@ofop.eu.

Szczegółowy plan spotkania znajduje się w załączniku oraz będzie dostępny na stronach internetowych www.ofop.eu oraz www.mrr.gov.pl.


Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, informuje, że rozpoczyna realizację projektu „Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw”

Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, informuje, że rozpoczyna realizację projektu „Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw” realizowanego w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1.

Umowa dotyczy wyposażenia 70 (2 kobiety i 68 mężczyzn) osób bezrobotnych do 25 roku życia mieszkańców powiatów: bartoszycki , braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olecki, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski w umiejętności spawania w dwóch metodach: TIG i MAG  (40 osób) i  zawodu cieśli (30 osób) z branżowym językiem  angielskim.  Termin realizacji projektu: 01.10.2010 – 30.11.2011. W tym okresie odbędzie się 7 kursów w grupach 10 osobowych (4  cykle dla spawaczy  i 3 cykle dla cieśli). Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają europejskie uprawnienia spawalnicze - spawacze lub świadectwa czeladnicze - cieśle.

Uczestnicy projektu w trakcie szkolenia zostaną zaopatrzeni między innymi w materiały szkoleniowe, odzież roboczo- ochronną, zwracane im będą koszty dojazdu, wypłacane będzie stypendium, zapewniony będzie nocleg i wyżywienie.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która w dniu podpisania niniejszego regulaminu spełnia następujące kryteria:

·        jest osobą do 25 roku życia, bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy,

·        zamieszkuje na terenie powiatów: bartoszycki , braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olecki, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski.

·        nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę, nie jest zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej, ani nie wykonuje innej pracy zarobkowej,

·        posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie po spełnieniu kryteriów określonych w. w., jest złożenie w Biurze Projektu (osobiście lub przesłanie pocztą tradycyjną lub elektroniczną) następujących dokumentów rekrutacyjnych:

·        Wypełnionego formularza rekrutacyjnego ,

·        Zaświadczenia o figurowaniu w rejestrze osób bezrobotnych (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia, licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia do Biura Projektu)

·        Kserokopię świadectwa, przedstawiającego ostatnio ukończony etap edukacji np. świadectwo gimnazjalne, ponadgimnazjalne, pomaturalne, dyplom studiów wyższych.

·        Pierwszeństwo w kwalifikacji na szkolenie mają  2 Panie do 25 roku życia (główne założenie projektu), po jednej na każdy z zawodów (ciesielski, spawalniczy).


Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi docieplenia budynku

Warmińsko - Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie poszukuje wykonawcy na docieplenia budynku warsztatów szkoleniowych.

Więcej informacji pod nr tel.: (89) 527-61-88 wew. 15; kom. 608-371-334

Termin składania ofert do 01.10.2010r. godz. 9.00


Złoty i Platynowy Laur

Do końca sierpnia można jeszcze zgłaszać firmy do Konkursu o Złoty i Platynowy Laur, w którym o miano lidera ubiegać się mogą przedsiębiorstwa zrzeszone w organizacjach przedsiębiorczości, rzemieślniczych i kupieckich, a także firmy niezrzeszone.

Organizatorem konkursu jest miesięcznik "Mała Firma" przy współudziale Związku Rzemiosła Polskiego oraz Naczelnej Rady Zrzeszeń Handlu i Usług.

Swoich kandydatów rekomendują organizacje, czytelnicy miesięcznika i same firmy. Zgłaszane przedsiębiorstwo musi być nienaganne etycznie, umiejętnie poruszać się po rynku krajowym i poza granicami Polski, inwestować w nowe technologie, zwiększać zatrudnienie, a jej właściciel powinien być profesjonalnym menedżerem.  Przypominamy również, że o Platynę starać się mogą wyłącznie posiadacze statuetki złotej. Gala wręczenia Laurów odbędzie się w październiku 2010 roku.

 Więcej:  http://www.zrp.pl/Default.aspx?tabid=238&moduleid=470&anonsid=2635


 

Informacja nt. pierwszej międzynarodowej konferencji w ramach projektu SME-TraiNet (Program Leonardo Da Vinci)

 W dniach 5-7 maja 2010 roku odbyła się w Helsinkach pierwsza konferencja międzynarodowa w ramach projektu „SME-Trainet - sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP” z udziałem 4-osobowej delegacji Związku Rzemiosła Polskiego.

W konferencji wzięli udział – obok partnerów projektu - eksperci w dziedzinie kształcenia i doskonalenia zawodowego, przedstawiciele rządów odpowiedzialni za edukację osób dorosłych, szkół wyższych i innych placówek oświatowych, dyrekcji generalnej ds. przedsiębiorczości Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Europejskiej Unii Rzemiosła oraz MŚP (UEAPME), Zrzeszenia  Europejskich Młodych Przedsiębiorców (JEUNE) oraz młodzi przedsiębiorcy.

Program konferencji obejmował następujące części:

-        sesję plenarną w trakcie której zaprezentowano cele i dotychczas osiągnięte rezultaty projektu SME-Trainet oraz referaty nt. polityki i strategii promowania młodych przedsiębiorców z sektora MŚP w Europie i Finlandii („Small Business Act”, polityka wobec MŚP w Finlandii, potrzeby fińskich młodych przedsiębiorców),

-        sesję warsztatową na temat europejskich przykładów dobrych praktyk szkolenia i wsparcia dla młodych MŚP, której celem było omówienie wybranych w/w przykładów w grupach roboczych, przede wszystkim pod kątem możliwości ich wykorzystania w różnych krajach członkowskich UE.

 

W trakcie warsztatów omówiono następujące przykłady dobrych praktyk:

 1. Usługi badawcze dla MŚP - znaczenie naukowej informacji badawczej dla MŚP (Finlandia),
 2. Akademia mikroprzedsiębiorstw zakładanych przez kobiety – znaczenie specyficznej promocji kobiet – przedsiębiorców i ich aktywności w nawiązywaniu kontaktów (Austria),
 3. Nauka na rzecz wzrostu / wzrost poprzez naukę - znaczenie analizy strategicznej, planowania, implementacji i ich naukowe monitorowanie (Niemcy),
 4. Format  znaczenie benchmarkingu i opieki nad klientem dla młodych przedsiębiorstw (Włochy),
 5. Clustering w zorganizowanej strefie przemysłowej w Atatürk - tworzenie klastrów
  z młodych przedsiębiorstw w celu redukcji kosztów i nawiązania relacji biznesowych
  z uznanymi przedsiębiorstwami (Turcja),
 6. E-Learning dla MŚP w branży żywnościowej - efektywne zastosowanie nowych mediów / e-learningu dla prowadzenia szkolenia z regulacji UE i HACCP (Polska),
 7. Lepsze umiejętności zarządzania, lepsze pozycjonowanie na rynku - techniki negocjacji i sprzedaży i zarządzanie relacjami (Bułgaria),
 8. Zarządzanie biznesem - szkolenie modułowe w ogólnym zarządzaniu biznesem
  z elementami praktycznymi (Estonia),
 9. Ucz się rozwoju – rozwój poprzez naukę – konsultanci w dziedzinie trenerów biznesu (Słowenia),
 10. Licencja kompetencji europejskiego biznesu – szkolenia dot. zarządzania w biznesie (Słowacja).

 

Wyniki prac grup roboczych zostały zaprezentowane wszystkim uczestnikom przez jednego przedstawiciela z każdej grupy.

 

Przedstawiciele ZRP przy wsparciu eksperta Pomorskiej Izby Rzemieślniczej MŚP w Gdańsku przeprowadzili jeden z warsztatów nt. „E-learning dla MŚP w branży żywnościowej - efektywne zastosowanie nowych mediów / e-learningu dla prowadzenia szkolenia z regulacji UE i HACCP“ w trakcie, którego zaprezentowano projekt „Nowoczesny model kształcenia interaktywnego dla pracowników branży spożywczej sektora MŚP - nauczanie on-line” zrealizowany przez w/w izbę rzemieślniczą. Omówiono również możliwości wykorzystania jego rezulatów w innych krajach europejskich. Polski przykład dobrych spotkał się ze sporym zainteresowaniem pozostałych uczestników konferencji.

 

Po konferencji ZRP opracował w wersji polskiej „Kompendium dobrych praktyk w zakresie ofert szkolenia i wspierania młodych przedsiębiorstw” do rozpowszechnienia wśród izb i cechów rzemieślniczych, organizacji pracodawców i pracobiorców, różnego rodzaju instytucji szkoleniowych oraz organów rządowych.


Konferencja podsumowująca projekty "Bon appetit - tajniki kuchni francuskiej"

W dniu 30 lipca 2010 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt p.n. "Bon appetit - tajniki kuchni francuskiej".

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, realizator projektu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej przebieg, działania i rezultaty projektu.

Miejsce: Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Olsztyn, ul. Prosta 38.
Czas trwania konferencji: 10.30 – 14.00. 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o poinformowanie organizatorów do 27 lipca, pod nr telefonu 89 527 61 88 w.20; Email: biuro@izbarzem.olsztyn.pl


Konferencja podsumowująca projekty "Czekolada i lody - z tradycją w XXI wiek" oraz "Dolce gusto - słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa"

W dniu 23 lipca 2010 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt p.n. "Czekolada i lody - z tradycją w XXI wiek" oraz "Dolce gusto - słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa".

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, realizator projektu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej przebieg, działania i rezultaty projektu.

Miejsce: Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Olsztyn, ul. Prosta 38.
Czas trwania konferencji: 10.30 – 14.00. 
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o poinformowanie organizatorów do 21 lipca, pod nr telefonu 89 527 61 88 w.12; Email: biuro@izbarzem.olsztyn.pl


Rozpoczynamy nowy projekt szkoleniowo-egzaminacyjny ze środków europejskich !

Urząd Marszałkowski w ramach środków europejskich powierzył Izbie do realizacji projekt szkoleniowo-egzaminacyjny, dzięki któremu można formalnie potwierdzić kwalifikacje zawodowe.

Projekt skierowany jest do osób pracujących, które z własnej inicjatywy deklarują chęć formalnego potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, zdobytych podczas pracy. Można uzyskać tytuł czeladnika w jednym z 34 zawodów, w których Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości powołała komisje egzaminacyjne. Zakładka: Aktualne projekty

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem projektu.

Serdecznie zapraszamy !

 

 1. Formularz zgłoszeniowy
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu

Druki do pobrania:

            oraz

 1. Kopia dowodu osobistego
 2. Kopia świadectwa ukończenia szkoły
 3. Dokumenty (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia) potwierdzające posiadany staż pracy

 


Konferencja podsumowująca projekt "Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach"

W dniu 30 czerwca 2010 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt p.n. "Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach".

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, realizator projektu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej przebieg, działania i rezultaty projektu.

Miejsce: Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Olsztyn, ul. Prosta 38. Czas trwania konferencji: 11.00 – 13.30. Harmonogram konferencji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o poinformowanie organizatorów do 25 czerwca, pod nr telefonu 89 527 61 88 w.22; Email: kelner@izbarzem.olsztyn.pl


Garaż do sprzedania

Sprzedamy garaż w centrum Olsztyna - dwustanowiskowy z kanałem i wyposażonym w instalację elektryczną.

Oferty proszę składać na adres:
Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, 10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38, pok. 221,
Szczegóły: tel. 608371334


Przesunięcia w realizacji projektów gastronomicznych

W związku z zamknięciem lotnisk europejskich, nie mogli przylecieć wykładowcy z Francji i Włoch, stąd szkolenia: "Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach",  "Bon appétit - tajniki kuchni francuskiej" oraz "Dolce gusto - słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa" planowane na termin 19 - 23 kwietnia nie odbędą się.
Z uwagi na zmiany, ponowna rekrutacja nastąpi po ustaleniu nowych terminów z partnerami. Pierwszeństwo udziału będą mieli uczestnicy zrekrutowani w kwietniu.


Fotogaleria z konferencji podsumowującej projekt "Tytuł czeladnika - formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych"

W dniu 30 marca 2010 r. odbyła się konferencja podsumowująca projekt p.n. „Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych”.

Konferencja podsumowująca nprojekt p.n. „Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych” odbyła się według poniższego harmonogram w Wojewódzkim Do Rzemiosła, Olsztyn, ul. Prosta 38 dnia 30 marca 2010 r.

09.30 – 10.00    Rejestracja uczestników konferencji; poranna kawa
10.00 – 10.10    Otwarcie konferencji - Pani Joanna Misiak – kierownik projektu
10.10 – 10.20    Wystąpienie Jolanty Jagiełło-Kaczan - przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego w kontekście zrealizowanego projektu.
10.20 – 10.30    Rola rzemiosła w kształceniu zawodowym i Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w zakresie kształcenia zawodowego i pespektywy dalszego kształcenia w rzemiośle - Pan Antoni Górski, Prezes Izby.
10.40 – 10.50     Kształcenie zawodowe w rzemiośle  Pan Lech Janda – dyrektor Izby.
10.50 – 11.20     Proponowane przez MEN zmiany w zakresie koncepcji kształcenia zawodowego  - przedstawiciel  Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty.
11.20 – 11.30     Dopasowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy                 - przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie
11.30 – 11.40     Ocena przebiegu oraz uzyskanych rezultatów realizowanego projektu szkoleniowo-egzaminacyjnego w świetle wyników monitoringu projektu - Pani Elżbieta Pierzchała – wicedyrektor Izby.
11.40 – 11.50    Uwagi i refleksje związane z przygotowaniem uczestników projektu do wymagań egzaminów czeladniczych - Pan Mirosław Mostowy: wykładowca
11.50 – 12.20     Uwagi uczestników projektu nt. korzyści wynikających z uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz potrzeb w zakresie ustawicznego kształcenia.
12.20 – 12.50    Nagroda Ambasador EFS 2009 w ramach dobrych praktyk PO KL w województwie warmińsko-mazurskim dla projektu „Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych” (film) - Pani Joanna Misiak – kierownik projektu
12.50 – 13.00    Podsumowanie konferencji i dyskusja - Pani Joanna Misiak – kierownik projektu
13.00 – 13.30    Poczęstunek

FOTOGALERIA


Konferencja podsumowująca kończący się projekt "Tytuł Czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych"

W dniu 30 marca 2010 r. odbędzie się konferencja podsumowująca projekt p.n. „Tytuł czeladnika – formalne potwierdzenie kwalifikacji zawodowych”.

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości realizator projektu serdecznie zaprasza do udziału w konferencji podsumowującej przebieg, działania i rezultaty projektu oraz znaczenie kształcenia zawodowego.

Miejsce: Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Olsztyn, ul. Prosta 38. Czas trwania konferencji: 10.00 – 13.30. Harmonogram konferencji

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konferencji proszone są o poinformowanie organizatorów do 26 marca do godz. 15.00 pod nr telefonu 89 527 61 88 w.11


Pierwszy cykl spotkań dla mśp

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach regionalnych adresowanych do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nowymi trendami w dziedzinie innowacyjności.

Spotkania organizowane są w ramach projektu „Innowacje w Przedsiębiorstwach - Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw”. Ich głównym zadaniem jest przedstawienie najciekawszych zagadnień związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej i w Polsce. Pierwszy cykl spotkań dla pracowników będzie poświęcony zagadnieniom ekoinnowacji, innowacji w sektorze usług oraz nowemu podejściu do zamówień publicznych. Spotkania odbędą się w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu.


Bezpłatne szkolenia dla mikro i małych firm.

 Bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu "Po pierwsze sprzedaż – budujemy kompetencje sprzedażowe mikro i małych firm województwa warmińsko-mazurskiego"

Firma PM Group realizuje szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej dla firm z województwa warmińsko-mazurskiego. Więcej...


Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację pokoi biurowych

Zakłady budowlane

Zaproszenie do złożenia oferty

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do złożenia oferty na modernizację pokoi biurowych. Zakres robót w załączniku.

Termin składania ofert: 01.03.2010r. do godz. 14:00

Planowane zakończenie robót: 29.05.2010r.
Pozostałe informacje w Wydziale Eksploatacji pok. 207,
tel. (89) 527-61-88 wew. 15 lub  kom. 608-371-334.

Załączniki:
- przedmiar robót


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe dot. projektu "Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wynajęcia restauracji tj. sali szkoleniowej z barem i niezbędnym wyposażeniem w celu przeprowadzenia szkolenia oraz zapewnienie noclegów i cateringu dla uczestników i wykładowców oraz cateringu dla tłumacza w ramach realizacji projektu „Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach”.


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy usługi wynajęcia zakładu cukierniczego - bazy szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu: „Czekolada i lody - z tradycją z XXI wiek”

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie informuje, że w dniu 19.01.2010r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi wynajęcia zakładu cukierniczego - bazy szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu „Czekolada i lody - z tradycją z XXI wiek”. Postępowanie prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej złożonej przez: IRMAG Spółka Jawna Szczepańska Irena, Klinicka Magdalena, Szczepański Jarosław 14-260 Lubawa, ul. Władysława Asta 7.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy usługi wynajęcia zakładu cukierniczego - bazy szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu: „Dolce gusto – słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa”

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie informuje, że w dniu 19.01.2010r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy usługi wynajęcia zakładu cukierniczego - bazy szkoleniowej na potrzeby realizacji projektu „Dolce gusto – słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa”. Postępowanie prowadzone było bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej złożonej przez: IRMAG Spółka Jawna Szczepańska Irena, Klinicka Magdalena, Szczepański Jarosław 14-260 Lubawa, ul. Władysława Asta 7.
Dziękujemy za udział w postępowaniu.


 Ogłoszenie - zapytanie ofertowe dot. projektu " Czekolada i lody - z tradycją w XXI wiek"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wynajęcia zakładu cukierniczego - bazy szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu wyrabiania czekolady i lodów metodą rzemieślniczą w ramach realizacji projektu "Czekolada i lody - z tradycją w XXI wiek"


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe dot. projektu "Dolce Gusto - słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa"

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na usługę wynajęcia zakładu cukierniczego - bazy szkoleniowej wraz z niezbędnym wyposażeniem, w celu przeprowadzenia szkolenia z zakresu cukiernictwa w ramach realizacji projektu "Dolce gusto - słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa".


Zapraszamy na szkolenia osoby zatrudnione w branży gastronomicznej

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości od miesiąca stycznia rozpoczęła rekrutację do czterech realizowanych projektów szkoleniowych dla pracowników branży gastronomicznej. Szkolenia rozpoczną się już w miesiącu lutym. Projekty, gdzie liderem jest Izba realizowane są we współpracy z partnerem francuskim i włoskim z ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 8.1.1. „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”. Szkolenia skierowane są do pracowników branży gastronomicznej, w celu podnoszenia ich umiejętności  i wiedzy na bazie europejskich doświadczeń. Projekty pod nazwą „Bon appetit – tajniki kuchni francuskiej” oraz „Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach, realizowane są w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą Cotes d’Armor Saint – Brieuc (Francja). Zaś przy realizacji „Dolce gusto - słodki smak włoskiej tradycji cukiernictwa” oraz „Czekolada i lody – z tradycją w XXI wiek” partnerem jest Akademia Smaków (Universita dei Sapori) z  Perugii (Włochy). Szczegóły na stronach Projektów.


 Ogłoszenie - zapytanie ofertowe

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na usługi wynajęcia kuchni wraz z niezbędnym wyposażeniem do wyłącznego korzystania w celu przeprowadzenia szkolenia kulinarnego oraz zapewnienie noclegów i cateringu dla uczestników i wykładowców oraz cateringu dla tłumacza w ramach realizacji projektu „Bon appétit - tajniki kuchni francuskiej” o wartości szacunkowej powyżej 14.000 euro.

Seminarium „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”

W dniu 4 listopada 2009 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, w ramach projektu „SME-Trainet. Sieć interesariuszy w obszarze kształcenia zawodowego i poradnictwo na rzecz zrównoważonego rozwoju młodych przedsiębiorstw i MŚP”, odbyło się seminarium „Młodzi przedsiębiorcy w Polsce”. Uczestnikami spotkania były osoby zaproszone z organizacji, urzędów i instytucji związanych z kształceniem zawodowym i ustawicznym w Polsce. Udział wzięło 27 zaproszonych ekspertów, m.in.: eksperci z izb rzemieślniczych, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. Podczas spotkania przedstawiono roboczą wersję raportu przygotowanego przez zespół projektowy ZRP na temat sytuacji dotyczącej szkoleń i doskonalenia zawodowego oraz wsparcia młodych przedsiębiorców w Polsce. Przeanalizowano sytuację młodych przedsiębiorców, a także podjęto dyskusję nt. możliwości zmiany warunków ramowych dla prowadzenia działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców. W pierwszej części seminarium głos zabrał Norbert Pruszanowski - Dyrektor Zespołu ds. Funduszy Unijnych ZRP, który przedstawił wszystkim uczestnikom cele projektu oraz strukturę raportu z badań młodych przedsiębiorców wraz z przykładem oferty skierowanej do branży fotograficznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że w Polsce brak jest wyodrębnionej struktury kształcenia i wsparcia ukierunkowanej tylko i wyłącznie na młodych przedsiębiorców (osób prowadzących działalność gospodarczą do 2 do 5 lat bez względu na wiek). Wzrost zapotrzebowania rynku pracy w zakresie specjalistycznych kwalifikacji zawodowych powoduje, że młodzi przedsiębiorcy zmuszeni są do stałego uzupełniania specjalistycznej wiedzy dotyczącej wykonywanego zawodu. Następnie Marta Płonka - Główny Specjalista w Zespole ds. Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP wraz z Grzegorzem Korcem - Głównym Specjalistą w Zespole ds. Funduszy Unijnych ZRP dokonali analizy struktur szkoleń dla młodych przedsiębiorców na przykładzie dobrych praktyk z branży fryzjerskiej, fotograficznej i różnych branż oraz przedstawili wyniki wywiadów przeprowadzonych z wybranymi firmami ze wspomnianych branż. Najciekawszą częścią seminarium była dyskusja z ekspertami na temat wyników wspomnianego raportu z badań. Jego pozytywna ocena wskazuje na potrzebę realizowania tego typu badań w nastepnych latach. Wypowiedzi ekspertów swiadczą zarówno o widocznych niedostatkach w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego młodych przedsiębiorców, jak i możliwych i względnie prostych krokach, dzięki którym można poprawić sytuację w tym zakresieEksperci dostrzegają szanse, jak i zagrożenia dla młodych przedsiębiorców w kontekście ich potrzeb szkoleniowych. Poprawa sytuacji MŚP jest zależna od stosowanych metod szkoleniowych i pomocy udzielanej młodym przedsiębiorcom na uruchomienie działalności gospodarczej. Nauka zawodu w zakładzie rzemieślniczym jest dobrym przygotowaniem młodego człowieka do zadań, z którymi się spotka przy prowadzeniu własnej firmy. Widoczne są tu jednak również zagrożenia, np. brak dobrze wykształconych kadr nauczycielskich, którzy będą szkolić uczniów. Potrzebna jest również zmiana sposobu uzyskiwania kwalifikacji na egzaminach, które nie spełniają roli – ogólnej, obiektywnej oceny nie tylko wiedzy, ale i praktycznych umiejętności ucznia. Zdaniem kilku ekspertów nieuzasadnione jest pomaganie uczniom w otworzeniu własnej firmy tuż po zakończeniu nauki. Z przedstawionych doświadczeń wynika, że takie osoby najczęściej postępują nieodpowiedzialnie, wykorzystując przykładowo dotację z funduszy unijnych, po czym zakład ulega likwidacji. Właściwym rozwiązaniem jest zainwestowanie publicznych pieniędzy w osoby dojrzałe i z odpowiednim doświadczeniem. Wsparcie takie powinno być dostępne po upewnieniu się, że młody przedsiębiorca posiada już odpowiedni potencjał do dalszego prowadzenia własnej firmy. Uczeń kształcony bezpośrednio u pracodawcy zdobywa praktyczne doświadczenia zawodowe, które są dopasowane do jego uzdolnień, może obiektywnie oceniać własne osiągnięcia. W rzeczywistych warunkach funkcjonowania firmy nabywa praktyczną wiedzę na temat przedsiębiorczości. Ta forma kształcenia zawodowego dobrze przygotowuje młodych ludzi do samodzielnego podjęcia działalności gospodarczej. W systemie szkolnictwa zawodowego – jak zasygnalizowano podczas dyskusji – jest zbyt mało godzin na naukę zawodu, w szczególności zajęcia praktyczne, a za dużo czasu przeznacza się na przedmioty ogólne. Uczeń nie może nabyć biegłości, gdy zdobywa doświadczenie zawodowe tylko dwa dni w tygodniu, pozostały czas spędzając w szkole. Rozwiązaniem zaproponowanym do rozważenia jest wprowadzenie obowiązkowego, dwuletniego stażu dla uczniów, którzy właśnie ukończyli naukę. Pozwoliłoby to na wydoskonalenie praktycznych umiejętności młodego pracownika i nabycie odpowiedniej dojrzałości. Młodzi przedsiębiorcy mogą zdobywać wiedzę również na szkoleniach, w tym celu należy zapewnić dostęp do bazy firm szkoleniowych oraz do finansowania uczestnictwa z dostępnych funduszy. Zdaniem eksperta z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej również kwalifikacje zdobyte w sposób nieformalny są cenne i należy zbudować system ich potwierdzania.


 

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe o obsługę cateringową

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na obsługę cateringową uczestników projektu oraz wykładowcy w ramach projektu pn. „Cieślę zatrudnię od zaraz – aktywizacja, szkolenie i przygotowanie zawodowe”. Szczegóły przedstawia... Zapytanie ofertowe - cater

Bezpłatne szkolenie w Zakopanem

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu realizowanym w ramach projektu "Etyka a biznes - społeczne aspekty podnoszenia potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz pracowników". To wyjątkowa okazja, aby zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w codziennej pracy i zarządzaniu firmą.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie projektu oraz w załączniku) pocztą elektroniczną na adres biuro@etykaibiznes.eu lub faksem 022 628 60 52 Termin najbliższego szkolenia:
1 - 3 wrzesnia 2009 roku - Zakopane Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z  uczestnictwem w szkoleniach, w tym kosztów dojazdu, wyżywienia i zakwaterowania. Zakwaterowanie uczestników w dniu 30 sierpnia 2009 roku.
Ośrodek Szkoleniowo Wypoczynkowy Rzemieślnik
34-500 Zakopane, ul. Makuszyńskiego 12 W celu refundacji kosztów przejazdu pociągiem informujemy, iż konieczne jest zachowanie oryginałów  biletów. Maksymalny koszt refundacji to 180 zł brutto. Szczegółowe informacje na stronie www.etykaibiznes.eu


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na dostarczenie osprzętu i narzędzi

 Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę osprzętu i narzędzi dla uczestników projektu w ramach projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia”. zapytanie ofertowe do pobrania


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe na dostarczenie gazów technicznych

 Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę gazów technicznych dla uczestników projektu w ramach projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia”. zapytanie ofertowe do pobrania


Ogłoszenie - zapytanie ofertowe o obsługę cateringową

 Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie zaprasza do składania ofert w sprawie udzielenia zamówienia na obsługę cateringową uczestników projektu oraz wykładowcy w ramach projektu pn. „Od szkolenia do zatrudnienia”. Zapytanie ofertowe do pobrania


Ogłoszenie – zapytanie ofertowe

Ogłoszenie - zapytanie ofertowe dotyczące usługi organizacji spotkania członków Klastra „Mazurskie Okna” (07.03.2013 r.) na potrzeby realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej”. Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi organizacji spotkania członków Klastra „Mazurskie Okna” dn. 07.03.2013 r. na potrzeby realizacji projektu „Wzmocnienie potencjału innowacyjnego i rozwój klastra stolarki otworowej w Polsce Wschodniej” prowadzonego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

 


Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Rozpoczęcie: 04.12.2012 godz. 15.15 Deklaracja do pobrania w zakładce „Szkolenia i kursy” – „Dokumenty do pobrania" Serdecznie zapraszamy. 


Zaproszenie do składania ofert

 Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38 zaprasza do składania ofert na sprzątanie pomieszczeń w Wojewódzkim Domu Rzemiosła przy ul. Prostej 38 i Kołłątaja 5, ciągów pieszych, posesji oraz dozór obiektu.   Szczegółowych informacji udziela Wydział Administracyjno-Techniczny, pokój nr 209, Tel. 89 527 61 88 wew. 15,20. Termin zgłaszania ofert do dnia 15.11.2012r.


 

Kursy multimedialne, promocja firmy, nowe kontakty biznesowe !

Szanowni Panstwo, Firma 4system Polska realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską i budżet państwa: Inteligentny System - transfer wiedzy i technologii, wspomagający regionalną i lokalną sieć współpracy w zakresie transferu wiedzy i technologii, pomiedzy sektorem badawczo-rozwojowym, a gospodarką, zlokalizowany na terenie województwa warminsko - mazurskiego. Po zarejestrowaniu i zalogowaniu mogą Państwo wziąć udział w szkoleniach multimedialnych: "Efektywwne zarządzanie projektem", "Jak efektywnie pracować", "Efektywne prowadzenie narad i spotkań", "Zarządzanie czasem i organizacją pracy". Więcej na portalu - www.innowacje.4system.com.


VIII Konkurs wiedzy o zasadach BHP dla uczniów

W piątek 28 marca 2008 r. w siedzibie Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości odbyła się VIII edycja Regionalnego Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych.


Oferta przetargowa

Oferta przeatrgowa w projekcie "Nowy zawód inwestycją w przyszłość - kurs kelnerski w powiatach ostródzkim, lidzbarskim i nidzickim". Przedmiotem zamówienia jest "Przeprowadzenie usługi auditu zewnętrznego projektu pn. „Nowy zawód inwestycją w przyszłość - kurs kelnerski w powiatach ostródzkim, lidzbarskim i nidzickim”. Więcej informacji dziale: Przetargi - zamówienia publiczne


Rusza szkolenie spawalnicze

Zapraszamy na szkolenie spawalnicze, które rozpocznie się dnia 3 marca b.r. - istnieje możliwość zdobycia uprawnień spawalniczych we wszystkich specjalnościach. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt: 089 527 61 89, 089 527 61 88 wew. 18, 15


Pierwszy Kongres Przedsiębiorców

Dnia 17 stycznia 2008 r. w Warszawie odbędzie się Pierwszy Kongres Pracodawców. Pomysłodawcami i organizatorami Kongresu jest sześć najważniejszych organizacji, zrzeszających pracodawców: Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Amerykańska Izba Handlowa oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa. W imprezie ma uczestniczyć ok. 1500 osób, a oprócz przedsiębiorców zaproszenia otrzymają najważniejsi politycy, naukowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Strona Kongresu: www.kongrespracodawcow.pl (portal www.zrp.pl)


Szkolenie - Fundusze wsparcia UE dla przedsiębiorców

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego w Olsztynie w dniu 1 lutego b.r. organizuje szkolenie p.t. "Fundusze wsparcia UE dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania 2007-2013”. Zapraszamy!


Fotoreportaż z Fryzjerskich Mistrzostw Świata Chicago 2008

Link do strony ze zdjęciami z Mistrzostw Świata, podczas których nasi przestawiciele osiągnęli wspaniałe wyniki.


Misja szkoleniowa dla polskich firm z sektora stolarki otworowej

Polska Izba Handlowo Przemysłowa we Francji organizuje "MISJĘ SZKOLENIOWĄ DLA POLSKICH FIRM Z SEKTORA STOLARKI OTWOROWEJ" w Paryżu i Cholet w dniach 14 i 15 lutego 2008r. Prosimy o zapoznanie sie z projektem programu i o kontakt w przypadku zainteresowania uczestnictwem w misji szkoleniowej.


Pierwszy Kongres Pracodawców tworzy historię!

Organizatorzy Pierwszego Kongresu Pracodawców tj. Związek Rzemiosła Polskiego, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Konfederacja Pracodawców Polskich, Polska Rada Biznesu, Amerykańska Izba Handlowa i Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa dziękują wszystkim Uczestnikom i Gościom tego wspaniałego wydarzenia! Dzięki zaangażowaniu i obecności wszystkich Państwa bez wyjątku I Kongres Pracodawców nie przeszedł po prostu do historii. Kongres Pracodawców dzięki wysiłkowi i odwadze przedsiębiorców tworzy historię, a co najważniejsze tworzy przyszłość. Dziękujemy i zapraszamy do współpracy. List Prezesa ZRP do uczestników Pierwszego Kongresu Pracodawców . Więcej: www.kongrespracodawcow.pl (autor: www.zrp.pl)


Konkurs dla pracodawców wrażliwych społecznie LODOŁAMACZE 2008

Trzecia już edycja konkursu, organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, ma na celu promocję pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne oraz propagowanie odpowiedzialnej polityki kadrowej otwartej na potrzeby osób niepełnosprawnych. Tegoroczny konkurs został objęty patronatem honorowym przez Małżonkę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Panią Marię Kaczyńską. Natomiast patronat honorowy nad etapem warmińsko-mazurskim objęli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Jacek Protas, Prezydent Miasta Olsztyna Czesław Jerzy Małkowski. Formularze zgłoszeniowe w kategoriach: Zakład Pracy Chronionej, Otwarty Rynek, Pracodawca Nieprzedsiębiorca, Przedsiębiorca – Osoba Niepełnosprawna, Zakład Aktywności Zawodowej oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl


Powołania nowych komisji egzaminacyjnych na kadencję 2008-2013

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie prowadzi nabór kandydatów do składów komisji egzaminacyjnych czeladniczych i mistrzowskich na kadencję 2008-2013. Osoby spełniające warunki proszone są o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej na adres Izby do Wydziału Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby (tel. 89/ 527-61-88 w.11).


Literacka Nagroda im. Władysława Reymonta

W dniu 13 lutego 2008 o godzinie 13.00 w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego już po raz XIV wręczona zostanie Literacka Nagroda im. Władysława Reymonta. Jednym z Laureatów jest Pan Krzysztof Winicjusz Jezierski reprezentujący Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości, który otrzyma Nagrodę Specjalną.


FUTURALLIA QUEBEC 2008

Weź udział w największym, międzynarodowym spotkaniu małych i średnich przedsiębiorstw w dniach 20 - 22 maja 2008 r. "FUTURALLIA QUEBEC 2008" w Quebec City, Kanada.


Andrzej Matracki wyczesał tytuł Mistrza Świata.

Mistrzostwa Świata w Chicago były szczęśliwe dla olsztyńskich fryzjerów, trenowanych przez p. Aleksandra Stankiewicza. Andrzej Matracki był bezapelacyjny w kategorii fryzura kreatywna i pokonawszy wszystkich zdobył tytuł Mistrza Świata. Trzydziestopięcioosobowa grupa z Polski wypadła znakomicie. M.in. Paweł Matracki i Tomasz Zimny zajęli miejsca w pierwszej dziesiątce, stąd zespołowo polska reprezentacja zdobyła srebrny medal.


Międzynarodowe Targi Gotowych i Konfekcjonowanych Artykułów Spożywczych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości we współpracy z Polsko - Hiszpańską Izbą Gospodarczą (PHIG) oraz Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Madrycie, w ramach realizacji programu gospodarczego związanego z udziałem Polski w Wystawie EXPO 2008 w Saragossie, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Gotowych i Konfekcjonowanych Artykułów Spożywczych, Salón Internacional del Club de Gourmets, które odbędą się w Madrycie, 14 - 17 kwietnia br. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 4 kwietnia 2008 r.


Przedsiębiorco! Rusza konkurs!

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE ogłasza nabór wnioskówo dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu: Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość: Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.9: Inne inwestycje w przedsiębiorstwa. Konkurs ma formułę otwartą. Więcej na stronie: www.wmarr.olsztyn.pl/aktual.php.


Przedsiębiorco! Rusza konkurs!

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu: Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość: Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii. Konkurs ma formułę otwartą. Więcej na stronie : www.wmarr.olsztyn.pl/aktual.php


Przedsiębiorco! Rusza konkurs!

WARMIŃSKO-MAZURSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. W OLSZTYNIE ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z zakresu: Osi Priorytetowej 1 – Przedsiębiorczość: Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.5: Wsparcie MŚP - promocja produktów i procesów przyjaznych dla środowiska Konkurs ma formułę otwartą. Więcej na stronie: www.wmarr.olsztyn.pl/aktual.php


  Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na szkolenie nt. ”Fundusze wsparcia UE dla przedsiębiorców w nowym okresie programowania 2007-2013”. Szkolenie odbędzie się 23 kwietnia 2008 r. w Restauracji PRZYSTAŃ w OLSZTYNIE przy ulicy Żeglarskiej 3. Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw. Więcej na stronie: www.wmarr.olsztyn.pl/aktual.php


Szkolenia - w jaki sposób sięgnąć po kapitał na innowacyjne przedsięwzięcia!

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Partnerzy projektu „Akademia Innowacji i Venture Capital” zapraszają do wzięcia udziału w cyklu szkoleń dla właścicieli i pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Szkolenia łączą wiedzę z zakresu wyboru właściwych rozwiązań innowacyjnych, pozyskiwania finansowania na inwestycje, przygotowywania projektów inwestycyjnych i technik ich prezentacji oraz spotkania z potencjalnym inwestorem. Aby zarejestrować się na szkolenia wystarczy przesłać faksem Kartę Uczestnictwa. Istnieje również możliwość udziału w pojedynczych modułach/ dniach szkoleniowych – wówczas proszę o nadesłanie Karty Zgłoszeniowej. Spotkania odbędą się w Olsztynie w terminie od 25.04.2008r. do 09.05.2008r. Termin zgłoszenia mija 22.04.2008r.


Zaproszenie do złożenia oferty

Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, ul. Prosta 38, 10-029 Olsztyn zaprasza do złożenia oferty na częściowy remont dachu Wojewódzkiego Domu Rzemiosła przy ul. Kołłątaja 5. Zakres robót: demontaż dachówek wraz z odzyskiem dobrych i ułożenia we wskazanym pomieszczeniu magazynowym, wykonanie nowych obróbek blacharskich, położenie dachówki, przegląd pozostałej części dachu (wymiana uszkodzonych dachówek, elementów drewnianych itp.). Termin składania ofert do 15.05.2008r. Data rozpoczęcia robót: planowane I półrocze b.r.Pozostałe informacje wraz z obmiarem w dziale Eksploatacji pok. 207, tel. (0-89) 527-61-88 wew. 15, 20, tel.kom. 0 608 371 334. Wybór wykonawcy dokona Komisja Ekonomiczna Warmińsko – Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, o czym każdy oferent zostanie powiadomiony.


Pierwszy cykl spotkań regionalnych w Gdańsku i Białymstoku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniach regionalnych adresowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych nowymi trendami w dziedzinie ekoinnowacji.

mailto:kip@parp.gov.pl> kip@parp.gov.pl lub numerem faksu 022 339 36 37. Szczegółowych informacji na temat projektu i konferencji udziela Zespół Projektu pod numerem tel. 022 339 45 21.http://pi.gov.pl/download.php?file=dokumenty/KIP/20100215/KIP_program_2_mar

Spotkania organizowane są w ramach projektu "Innowacje w Przedsiębiorstwach

- Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw". Ich głównym zadaniem jest przedstawienie najciekawszych zagadnień związanych z rozwojem innowacyjnej przedsiębiorczości w Unii Europejskiej i w Polsce. W trakcie spotkań adresowanych do kadry zarządzającej przedsiębiorstw szczególna uwaga zostanie zwrócona na kwestie strategiczne.

Spotkania prowadzone będą przez polskich i zagranicznych ekspertów, którzy przedstawią ciekawe przykłady wdrożonych rozwiązań ekoinnowacyjnych.

Tematyka spotkań obejmować będzie takie zagadnienia, jak:

* zarządzanie procesem innowacyjnym, źródła pozyskiwania technologii,

strategie wdrażania rozwiązań innowacyjnych,

* przykłady rozwiązań innowacyjnych w sektorze e-usług,

* praktyczne sposoby wdrożenia innowacji organizacyjnych przy użyciu

metodyki Kaizen,

* franczyza jako metoda na pozyskanie kapitału na rozwój firmy,

* innowacyjne sposoby zarządzania zasobami ludzkimi.

Udział w spotkaniach jest BEZPŁATNY. Organizator zapewnia tłumaczenie symultaniczne (j. polski - j. angielski) oraz poczęstunek w trakcie przerw kawowych i lunch. W celu potwierdzenia udziału w spotkaniu proszę o rejestrację za pomocą formularza elektronicznego lub kontakt z Zespołem Projektu pod adresem email: <

* EKOINNOWACJE (spotkanie dla menedżerów) 2 marca 2010 r., Gdańsk,

Gospoda Gdańska -

* EKOINNOWACJE (spotkanie dla menedżerów) 5 marca 2010 r., Białystok,

Hotel Branicki -

* EKOINNOWACJE (spotkanie dla pracowników) 10 marca 2010 r., Gdańsk,

Gospoda Gdańska -

* INNOWACJE W SEKTORZE USŁUG (spotkanie dla pracowników) 11 marca 2010 r., Gdańsk,

Gospoda Gdańska -

* NOWE PODEJŚCIE DO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (spotkanie dla pracowników)

12 marca 2010 r., Gdańsk, Gospoda Gdańska -

Projekt "Klub Innowacyjnych Przedsiębiorstw" realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez konsorcjum w składzie ECORYS Polska Sp. z o.o., Polskie Towarzystwo Socjologiczne i Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk. Projekt jest realizowany w ramach projektu systemowego "Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.

W celu rejestracji udziału w spotkaniu prosimy o wybranie daty spotkania.

Po zarejestrowaniu otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w spotkaniu.

W przypadku problemów prosimy o kontakt z Zespołem Projektu pod adresem

e-mail.