Cennik usług egzaminacyjnych


CENNIK USŁUG EGZAMINACYJNYCH CZELADNICZYCH, MISTRZOWSKICH I SPRAWDZAJĄCYCH

WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OLSZTYNIE


Kwalifikacje i oświata zawodowa

Cena


1

Egzamin czeladniczy

661,00 zł


2

Egzamin mistrzowski

1321,00 zł


3

Egzamin sprawdzający


220,00 zł

4


Egzamin poprawkowy czeladniczy


331,00 zł


5

Egzamin mistrzowski poprawkowy

661,00 zł

6

Wyrażenie zgody na przedłużenie lub skrócenie czasu trwania nauki zawodu


60,00 zł

7

Koszty zorganizowania egzaminu fryzjerskiego próbnego na wniosek zainteresowanych

80,00 zł

8

Wydanie dokumentów z akt archiwalnych


30,00 zł

9

Wydanie zaświadczenia o zdaniu egzaminu czeladniczego przez młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe u pracodawcy niebędącego członkiem Cechu

100,00 zł

10

Wydanie innych zaświadczeń

20,00 zł

11

Wydanie duplikatuŚwiadectwo czeladnicze


26,00 zł


Dyplom mistrzowski


26,00 zł

12

Ozdobny dyplomDyplom czeladniczy


100,00 zł


Dyplom mistrzowski


100,00 zł

13

Nieusprawiedliwione nieprzystąpienie w wyznaczonym terminie do egzaminów

Zwrot opłaty za egzaminy następuje na pisemny wniosek zainteresowanego pomniejszonej o 10 %

14

Opinia o kontynuacji tradycji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego przed rokiem 1989 (dla organizacji rzemieślniczych i ich członków wydanie opinii jest bezpłatne)

150 zł