O projekcie

"Rozwój dialogu społecznego w rzemiośle Warmii i Mazur"

Okres realizacji projektu:
01.08.2013 r. – 30.04.2015 r.

Projekt realizowany jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie w partnerstwie z Warmińsko-Mazurską Kliniką Biznesu. To już trzeci wspólnie realizowany projekt. To bez wątpienia bardzo ważny element prawidłowo funkcjonującego państwa o modelu wolnorynkowych. Niestety w przypadku Polski poziom dialogu społecznego jest nadal niski w porównaniu z krajami „starej Unii”, a w szczególności z krajami skandynawskimi. W wyniku przeprowadzonych badań w roku 2009 przez Instytut Spraw Publicznych dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wszyscy pytaniu byli zgodni co do tego, że kompetencje uczestników Dialogu Społecznego mają zasadnicze znaczenie. Respondenci byli również zgodni co do tego, że wiedza na temat dialogu społecznego jest raczej niewystarczająca, jako czynnik wpływający na sukces współpracy podkreślili również rolę miękkich umiejętności, a w szczególności: umiejętności słuchania, otwartość na odmienne poglądy, komunikatywność, asertywność, umiejętność negocjacji. Wychodząc naprzeciw problematyce związanej z niedostatkiem wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia dialogu społecznego został przygotowany projekt, który poprzez realizację założonych celów przyczyni się do rozwoju kompetencji w zakresie prowadzenia dialogu społecznego wśród członków zrzeszonych w rzemiośle województwa warmińsko-mazurskiego.

Kontakt do Biura Projektu:

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn,
ul. Prosta 38,
tel. 89 527 61 88 w.12,
fax. 89 527 50 45,
e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl
www.izbarzem.olsztyn.pl

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.