"Tytuł kwalifikacyjny w drodze do mistrzostwa w zawodzie"

Możliwość uzyskania tytułu czeladnika lub mistrza osobom posiadającym odpowiedni staż pracy w zawodzie.

Termin realizacji projektu:
01 luty 2012 r. – 31 stycznia 2014 r.

Projekt jest skierowany do osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć potwierdzenia swoich kwalifikacji zdobytych w sposób nieformalny np. w toku pracy poprzez przystąpienie do egzaminu na tytuł czeladnika lub mistrza (w zależności od udokumentowanego doświadczenia w zawodzie, w którym kandydat/tka zamierza potwierdzić kwalifikacje). Wsparcie adresowane do uczestników/ czek projektu przebiega w dwóch etach:

  • udział w zajęciach, których celem jest usystematyzowanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności, które będą weryfikowane podczas egzaminu kwalifikacyjnego;
  • przystąpienie do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł czeladnika lub mistrza w jednym z osiemnastu zawodów: betoniarz, cieśla, cukiernik, dekarz, elektryk, glazurnik, kamieniarz, kominiarz, malarz-tapeciarz, ślusarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, mechatronik, tapicer, kaletnik.

Egzaminy na tytuł czeladnika /mistrza przeprowadzone zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

Kontakt do Biura Projektu:

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości
10-029 Olsztyn,
ul. Prosta 38,
tel. 89 527 45 55,
fax. 89 527 50 45,
e-mail: biuro@izbarzem.olsztyn.pl
www.izbarzem.olsztyn.pl

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
www.efs.gov.pl