Uczestnicy i rekrutacja

 

 1. Uczestnikiem projektu może być osoba, która w dniu przystąpienia do projektu spełnia następujące kryteria:
  • znajduje się w przedziale wiekowym 25-64 lat (oraz osoby nie uczące się w wieku 18-24 lat),
  • mieszka na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno – prawnej lub jest osobą bezrobotną (na podstawie zaświadczenia z PUP) lub nieaktywną zawodowo (na podstawie oświadczenia kandydata/tki)
  • z własnej inicjatywy deklaruje chęć przystąpienia do egzaminu czeladniczego/ mistrzowskiego, w którym zamierza potwierdzić umiejętności zdobyte nieformalnie np.: w toku pracy,
  • spełnienia warunki dopuszczenia do egzaminu czeladniczego/egzaminu mistrzowskiego określonych poniżej:

  "Do egzaminu czeladniczego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej i co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

  2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie zawodowe o kierunku związanym z zawodem, w którym zdaje egzamin;

  3) posiada tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej półroczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin;

  4) posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu zaświadczenia o zdaniu egzaminu sprawdzającego lub świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie.

  Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

  a) co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo

  b) co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;

  2) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

  3) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;

  4) posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;

  5) posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego."

  • nie posiada zarejestrowanej działalności gospodarczej w tej samej branży, w której chce przystąpić do egzaminu w ramach projektu.
 2. Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:
  • Płeć (minimum 25% miejsc jest zapewnione dla kobiet i będą przyjmowane w pierwszej kolejności)
  • Status uczestnika/czki (pierwszeństwo mają osoby pracujące)
  • Obszar zamieszkania (pierwszeństwo mają osoby zamieszkujące tereny wiejskie),
  • Kolejność zgłoszeń.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

Należy dostarczyć poniższe dokumenty:

 • wypełniony formularz rekrutacyjny zaświadczenie o zatrudnieniu,
 • ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia druku,
 • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły:
  • CZELADNIK: co najmniej gimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły podstawowej (oryginał do wglądu),
  • MISTRZ: co najmniej ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej (oryginał do wglądu),
 • dokumenty (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia) potwierdzające posiadany staż pracy w zawodzie, w którym dana osoba chce uzyskać kwalifikacje (oryginał/y do wglądu),
 • oświadczenia o nie pobieraniu nauki (wyłącznie osoby poniżej 25 roku życia),
 • oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej w tej samej branży, w której dana osoba chce przystąpić do egzaminu w ramach projektu,
 • zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z noclegu podczas udziału w projekcie (dobrowolne – nocleg przysługuje w uzasadnionych przypadkach),

Zakwalifikowanie kandydata/tki do projektu zależy od:

 • spełnienia powyższych warunków,
 • daty złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych,

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres pocztowy lub e-mail:

Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości

10-029 Olsztyn, ul. Prosta 38,

e-mail: mailto:biuro@izbarzem.olsztyn.pl