„Siła w dialogu społecznym”

Projekt realizowany jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Warmińsko-Mazurska Klinika Biznesu.

Kierowany jest do 160 osób, będących członkami Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, które są przedstawicielami branż:

  • Przetwórstwo przemysłowe,
  • Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi,
  • Budownictwo,
  • Handel hurtowy i detaliczna naprawa pojazdów

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji w zakresie uczestnictwa w dialogu społecznym poprzez poszerzenie wiedzy oraz podniesienie umiejętności w zakresie prowadzenia dialogu społecznego.

Czas realizacji: 01.11.2010 - 31.03.2012

Dialog społeczny jest formą wymiany informacji, negocjacji oraz relacji między grupami reprezentującymi odmienne interesy społeczne. Jego uczestnikami są różni i równi partnerzy, którymi mogą być instytucje publiczne, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Dialog społeczny to forma debaty o interesach społecznych poszczególnych stron, gdzie żaden interes nie jest z mocy prawa ważniejszy od innych i w której nie działa prawo silniejszego, lecz różnice zdań niwelowane są w wyniku wzajemnych ustępstw. Dąży do zapobiegania, łagodzenia i likwidowania sporów wynikających z nieuchronnej konfrontacji różnych interesów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet V. Dobre rządzenie
Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego
Poddziałanie 5.5.2 Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego
www.efs.gov.pl