Rekrutacja

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny dostarczyć do biura projektu:

  • wypełniony formularz rekrutacyjny (druk dostępny na stronie internetowej Projektodawcy lub Biurze Projektu),
  • zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia, licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia do Biura Projektu),
  • kopię dowodu osobistego lub też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zameldowania. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy kandydat zobowiązany jest złożyć kserokopię zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ meldunkowy za okres obejmujący minimum czas rekrutacji i rozpoczęcia udziału w szkoleniu,
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły potwierdzającego wykształcenie,
  • oświadczenie o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • oświadczenie uczestnictwa poza godzinami pracy.

O zakwalifikowaniu się do projektu, poszczególne osoby zostaną poinformowane telefonicznie, a następnie wypełnią poniższe dokumenty:

  • oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • deklarację uczestnictwa,
  • zgłoszenie zapotrzebowania na noclegi oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Dokumenty (druki) do pobrania:

formularz_rekrutacyjny_mechatroniika.doc

Formularz rekrutacyjny

zaswiadczenie_o_zatrudnieniu_mechatroniika.doc

Zaświadczenie o zatrudnieniu

oswiadczenie_nieposiadanie_dzialalnosci_gosp_mechatroniika.doc

Oświadczenie o nieposiadaniu działalności gospodarczej

oswiadczenie_poza_godzinami_pracy_mechatronika.doc

Oświadczenie o uczestnictwie poza godzinami pracy