„Mechatronika – anatomia maszyn XXI wieku”

Projekt realizowany jest przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w partnerstwie z Technikum Elektronicznym.

Zawód mechatronik powstał dzięki rozwojowi nowoczesnych technologii i łączy wiedzę dotycząca pięciu dziedzin: mechaniki, automatyki, robotyki, informatyki i elektroniki. Stosowanie mechatroniki jest bardzo szerokie i ciągle rozwija się. Stosowanie nowych technologii jest obecne w każdej dziedzinie życia człowieka i jest to zjawisko pożądane i nieodwracalne.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu umiejętności zawodowych przez 80 pracujących osób z regionu Warmii i Mazur. Grupę docelową stanowią 2 kobiety i 78 mężczyzn (mile widziane osoby powyżej 45 roku życia) wyłonionych w trakcie rekrutacji, które nieodpłatnie wezmą udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych.

W projekcie mile widziane kobiety, pracujące w branży motoryzacyjnej.

  • 48 uczestników projektu (2 kobiety i 46 mężczyzn) nabędzie lub poszerzy swoją wiedzę i umiejętności z mechatroniki w zakresie podstawowym.
  • 32 uczestników projektu nabędzie lub poszerzy swoją wiedzę i umiejętności z mechatroniki w zakresie rozszerzonym.
  • 24 uczestników projektu nabędzie lub poszerzy swoją wiedzę w zakresie ICT. Modułem ICT objęte zostaną osoby powyżej 45 roku życia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
www.efs.gov.pl