Uczestnicy

Jeśli…

  • jesteś osobą pracującą,
  • znajdujesz się w przedziale wiekowym 25-64 lat (lub jesteś osobą nieuczącą się w wieku 18-24 lat),
  • mieszkasz na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • posiadasz co najmniej wykształcenie ponadgimnazjalne (ponadpodstawowe) i odpowiedni staż pracy w zawodzie, w którym chcesz potwierdzić swoje kwalifikacje

…udział w projekcie jest szansą dla Ciebie!

Przyjdź do nas i potwierdź swoje kwalifikacje! Uzyskaj tytuł mistrza w zawodzie!

Żeby przystąpić do egzaminu na tytuł mistrza, musisz spełniać jeden z przedstawionych w poniższej tabeli warunków.

Sprawdź, który z poniższych wariantów określa Twoją sytuację:

NUMER WARIANTU

STAŻ PRACY W ZAWODZIE, w którym chcesz przystąpić do egzaminu

WYKSZTACENIE/TYTUŁ ZAWODOWY

WARIANT 1

1 rok

wyższe w zakresie kierunku lub specjalności obejmujących zawód

WARIANT 2

2 lata

średnie w zawodzie, w którym chcesz przystąpić do egzaminu lub w zawodzie wchodzącym zakres tego zawodu

WARIANT 3

1 rok

tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu

WARIANT 4

3 lata

tytuł czeladnika lub tytuł równorzędny w zawodzie lub zawodzie wchodzącym w zakres zawodu oraz wykształcenie ponadpodstawowe/ponadgimanzjalne

WARIANT 5

6 lat stażu łącznie, przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego

tytuł zawodowy, w którym chcesz przystąpić do egzaminu oraz wykształcenie ponadpodstawowe/ponadgimanzjalne

WARIANT 6

6 lat w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej w zawodzie, w którym chcesz przystąpić do egzaminu

 wykształcenie ponadpodstawowe/ponadgimanzjalne

Szczegółowych informacji dowiesz się dzwoniąc pod numer tel: tel. 89 527 61 88 wew. 11.