Rekrutacja

Wszelkie informacje na temat uczestnictwa w projekcie możesz uzyskać pod numerem tel. 89 527 61 88 wew. 11 lub osobiście w Biurze projektu (Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 129).

Zanim przystąpisz do projektu, dostarcz do Biura Projektu wypełnione i podpisane poniższe dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu, ważne jeden miesiąc od daty wypełnienia druku,
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej (oryginał do wglądu),
  • dokumenty (świadectwa pracy i/lub zaświadczenia) potwierdzające posiadany staż pracy w zawodzie, w którym chcesz uzyskać kwalifikacje (oryginał/y do wglądu),
  • kserokopię dowodu osobistego,
  • oświadczenia o nie pobieraniu nauki (wyłącznie osoby poniżej 25 roku życia),
  • oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej.