„Tytuł MISTRZA – dowód na profesjonalizm w zawodzie”

Projekt jest skierowany do osób zgłaszających z własnej inicjatywy chęć potwierdzenia swoich kwalifikacji zdobytych w sposób nieformalny poprzez przystąpienie do egzaminu na tytuł mistrza.

Uczestnik, w ramach projektu, weźmie udział w zajęciach przygotowujących do egzaminu (zajęcia teoretyczno-praktyczne w wymiarze 54 godz.) a następnie przystąpi do egzaminu kwalifikacyjnego na tytuł mistrza.

Kwalifikacje można potwierdzić w jednym z piętnastu zawodów:
betoniarz, cieśla, cukiernik, dekarz, elektryk, glazurnik, kamieniarz, malarz-tapeciarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, stolarz, tapicer, kucharz małej gastronomii.

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
www.efs.gov.pl