Grupa docelowa

Uczestnikami projektu będzie 70 bezrobotnych osób (do 25-ego roku życia.), które są zainteresowane nabyciem nowych kwalifikacji w zakresie spawania metodami TIG i MAG (40 osób) i zawodu cieśli (30 osób).

Do udziału w projekcie wybrane będą osoby, które wykazują silną motywację, chęć zmiany zawodu oraz gotowość do podejmowania nowych wyzwań i zdobywania nowej wiedzy.

Uczestnikiem Projektu może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
  • jest osobą do 25 roku życia, bezrobotną, zarejestrowaną w urzędzie pracy,
  • zamieszkuje na terenie powiatów: bartoszycki , braniewski, działdowski, elbląski, ełcki, gołdapski, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski, olecki, ostródzki, piski, szczycieński, węgorzewski.
  • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne.
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:
  • w pierwszej kolejności będą przyjmowane odważne kobiety podejmujące się nowych wyzwań - praca w "męskich" zawodach
  • kolejność zgłoszeń