Co należy zrobić, żeby wziąć udział w szkoleniu?

Należy dostarczyć poniższe dokumenty:

  • formularz rekrutacyjny dostępny na stronie www. /w siedzibie Projektodawcy i przesłać lub dostarczyć do siedziby biura projektu (Olsztyn, ul. Prosta 38, pokój 211),
  • zaświadczenie z urzędu pracy dotyczące figurowania w rejestrze osób bezrobotnych (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia, licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia do biura projektu),
  • kopię świadectwa ukończenia szkoły (oryginał do wglądu)
  • kopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • zapoznać się z treścią regulaminu projektu dostępną na stronie internetowej lub w biurze projektu.
Zakwalifikowanie kandydata do projektu zależy od:
  • spełnienia powyższych kryteriów,
  • daty złożenia kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych,
  • wyniku rozmowy z psychologiem,
  • przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku spawacza lub cieśli,
  • ostatecznie o zakwalifikowaniu do projektu decyduje kierownik projektu po konsultacji z personelem projektu.

Dokumenty zgłoszeniowe prosimy wysyłać na adres lub mail podany tutaj.


Z dniem 02.08.2011r. rekrutacja na szkolenia Spawalnicze i Ciesielskie została zakończona.