„Spawacz lub Cieśla – dwie ścieżki do lepszych perspektyw”

Bezpłatne szkolenia:
 • Spawalnicze w dwóch metodach: TIG i MAG  z branżowym językiem angielskim
 • Ciesielskie  z branżowym językiem angielskim
Termin realizacji projektu: 01.10.2010 - 30.11.2011

W tym okresie odbędzie się 7 kursów w grupach 10 osobowych (4 cykle dla spawaczy i 3 cykle dla cieśli). Po pomyślnie zdanym egzaminie uczestnicy otrzymają europejskie uprawnienia spawalnicze - spawacze lub świadectwa czeladnicze w zawodzie cieśli.

Szkolenie spawalnicze:
Co to jest metoda TIG?

Metoda TIG (141) to spawanie stali nierdzewnych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych.

Co to jest metoda MAG?

Metoda MAG (135) to spawanie stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych.

Szkolenie kończy się egzaminem z każdej metody spawalniczej i uzyskaniem Europejskiego Świadectwa Kwalifikacyjnego Spawacza w języku polskim oraz angielskim lub niemieckim, które honorowane jest w krajach Unii Europejskiej.

Szkolenie w zawodzie cieśli:
Tytuł Czeladnika w zawodzie Cieśla

Egzaminy na tytuł czeladnika przeprowadzone zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz rozporz. Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Tytuł "czeladnik" uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną przy izbie rzemieślniczej jest równorzędny tytułowi kwalifikacyjnemu.

Każdy Uczestnik Projektu otrzymuje:
 • materiały szkoleniowe i inne pomoce dydaktyczne, odzież ochronną,
 • bezpłatne badanie lekarskie orzekające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu spawacza lub cieśli,
 • zwrot kosztów dojazdu - dotyczy przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca szkolenia.
 • nocleg wraz z wyżywieniem,
 • stypendium (4 zł brutto/ godz.) Kwota stypendium jest pomniejszona o składki ZUS i podatek.
 • catering,
 • certyfikat ukończenia udziału w projekcie
Po zdanym pozytywnie egzaminie:
 • Absolwenci cyklu spawalniczego otrzymują Europejskie Świadectwo Kwalifikacyjne Spawacza (metoda TIG oraz MAG)
 • Absolwenci cyklu ciesielskiego otrzymują Świadectwo czeladnicze (wg rozporządzenia i ozdobne).

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet VI. Rynek otwarty dla wszystkich
Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudniania oraz wspierania aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób w regionie pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy
www.efs.gov.pl