„Pan i Pani Czeladnik - kwalifikacje zawodowe dla wszystkich”

Projekt skierowany jest do osób pracujących o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji, które z własnej inicjatywy deklarują chęć przystąpienia do egzaminu czeladniczego i formalnego potwierdzenia posiadanych umiejętności.

Celem projektu jest udzielenie 80 osobom (w tym minimum 20 kobietom) wsparcia szkoleniowego (teoria + praktyka), mającego na celu usystematyzowanie wiedzy oraz przeegzaminowanie 80 osób w jednym z 34 zawodów, dla których Warmińsko – Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie powołała komisje egzaminacyjne.

Egzaminy na tytuł czeladnika przeprowadzone zostaną w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 października 2005r. w sprawie egzaminów na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych oraz rozporz. Ministra Edukacji i Nauki z dn. 3.02.2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.

Tytuł „czeladnik” uzyskany w wyniku złożenia egzaminu przed komisją egzaminacyjną przy izbie rzemieślniczej jest równorzędny tytułowi kwalifikacyjnemu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego
www.efs.gov.pl