Uczestnicy

Projekt skierowany jest do osób pracujących w branży gastronomicznej na terenie Warmii i Mazur, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności.

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn, dlatego też w szkoleniu weźmie udział 67% Kobiet i 33% mężczyzn. Minimum 20% uczestników będzie w wieku powyżej 50 roku życia.

O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się osoby spełniające następujące warunki:

  • znajdujące się w przedziale wiekowym 18-64 lat,
  • mieszkające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej
  • w branży gastronomicznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego,
  • nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej