Rekrutacja

Proces rekrutacji zostanie rozpoczęty w miesiącu styczniu 2010 r. najpóźniej na dwa tygodnie przed pierwszym planowanym szkoleniem. (rekrutacja ciągła)

Spośród wszystkich zgłoszonych osób wyłonionych zostanie 50 uczestników projektu (5 grup po 10 osób), dla których nieodpłatnie (bezpłatnie) zorganizowane zostaną 40-godzinne szkolenia trwające przez 5 dni od poniedziałku do piątku.

Lista dokumentów, które należy dostarczyć osobiście lub pocztą tradycyjną do Biura Projektu:

  • wypełniony formularz rekrutacyjny,
  • kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • zaświadczenie o zatrudnieniu w branży gastronomicznej,
  • kserokopia aktualnej książeczki zdrowia (do wglądu),
  • oświadczenie o nie posiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej,
  • zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z noclegu podczas szkolenia (dobrowolne – dla osób, których miejsce zamieszkania oddalone jest od miejsca szkolenia min. 30 km).

Kryterium pierwszeństwa udziału w projekcie:

  • osoby w wieku 50+ (min.10 osób) w ostatecznym rozliczeniu wszystkich uczestników szkolenia;
  • płeć - kobiety (33), mężczyźni (17),
  • kolejność zgłoszeń według daty wpływu formularzy rekrutacyjnych do Biura Projektu