Rekrutacja

Krótki film rekrutacyjny do projektu "Europejski poziom kelnerstwa na Warmii i Mazurach"

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie powinny dostarczyć do biura projektu KOMPLET DOKUMENTÓW:

  • wypełniony formularz rekrutacyjny (druk dostępny na stronie internetowej Projektodawcy lub Biurze Projektu),
  • zaświadczenie o obecnym zatrudnieniu (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed datą rozpoczęcia szkolenia, licząc od dnia wpłynięcia zgłoszenia do Biura Projektu),
  • kserokopię dowodu osobistego lub też innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz miejsce zameldowania. W przypadku zameldowania na pobyt czasowy kandydat zobowiązany jest złożyć kserokopię zaświadczenia wydanego przez odpowiedni organ meldunkowy za okres obejmujący minimum czas rekrutacji i rozpoczęcia udziału w szkoleniu,
  • kserokopii aktualnego orzeczenia lekarskiego / książeczki zdrowia – ostatniego wpisu potwierdzającego stan zdrowia umożliwiający pracę w gastronomii (kandydat na pierwszy dzień szkolenia powinien przynieść oryginał dokumentu – do wglądu)
  • zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z noclegu podczas szkolenia
  • oświadczenie o nieposiadaniu zarejestrowanej działalności gospodarczej
  • oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu poinformowane będą o tym fakcie telefonicznie, po czym wypełnią poniższe dokumenty:

  • deklaracja uczestnictwa w projekcie,
  • wniosek o zwrot kosztów dojazdów.

Informacja dla osób, chcących wziąć  udział w II stopniu szkolenia:

Na szkolenie będą kwalifikowane osoby, które poza ww dokumentami dostarczą dodatkowo zaświadczenie potwierdzające minimum 2 lata stażu pracy w branży gastronomicznej.

Regulamin Projektu do wglądu w Biurze Projektu.

Niekompletne dokumenty nie będą miały nadawanej daty wpływu i nie będą wzięte pod uwagę w procesie rekrutacji, do momentu ich uzupełnienia !

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
OSOBY POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA !!!