Uczestnicy

O uczestnictwo w projekcie mogą ubiegać się osoby:

  • wykształcone w zawodzie związanym z motoryzacją
  • powyżej 18 roku życia,
  • zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności,
  • zameldowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego